Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 9001 certifiering av kvalitetsledningssystem (QMS)

Certifiering av kvalitetsledningssystem och utbildning från branschexperter

Vad är ISO 9001?

ISO 9001:2015 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem som hjälper företag att uppfylla kundkrav och förbättra sin verksamhet. Denna standard har krav på bland annat ledarskap, riskhantering och ständiga förbättringar.

Företag som vill uppnå ISO 9001-certifiering måste följa dessa krav och genomgå en internrevision för att säkerställa att de uppfyller standarden.

ISO 9000-serien innehåller ytterligare standarder relaterade till kvalitetsledningssystem och kvalitetssäkring. Många företag erbjuder tjänster för att hjälpa andra företag att uppnå certifiering enligt ISO 9001:2015 eller att uppdatera från ISO 9001:2008. Dessa tjänster inkluderar ofta användbara verktyg som checklistor för internrevision och andra metoder för att hjälpa företag att upprätthålla standarden över tid.

Kolla in Vanliga frågor för information om ISO 9001:2015 och våra erbjudanden.  Använd gärna också vår internrevision ISO 9001 checklista för att kontrollera om ni är tillräckligt förberedda för certifiering.

Kontakta oss för mer information

Vilka är fördelarna med ISO 9001 certifiering?


Konkurrensfördel

Många företag kräver att leverantörer och samarbetspartners innehar oberoende certifiering enligt ISO 9001 för att godkänna offerter. Även om certifiering inte alltid är ett avtalskrav så innebär det väldigt ofta en konkurrensfördel och ökat förtroende, vilket kan hjälpa till att vinna och bibehålla betrodda affärsrelationer.

Affärseffektivitet och prestanda

Genom att följa principerna i ISO 9001 kan organisationer bidra till att förbättra riskhantering, få större förståelse för organisationens interna och externa sammanhang och ge värdefullt bidrag till ökad effektivisering och högre prestanda för organisationen. Ackrediterad certifiering via en globalt betrodd och erkänd leverantör, som LRQA, inger trovärdighet och professionalism för organisationer världen över.

Enkel integrering

ISO 9001 följer ramverket i bilaga SL, högkvalitetsstruktur för moderna ISO-standarder. Strukturen i bilaga SL säkerställer enhetlighet och kompatibilitet mellan standarder i olika ledningssystem och möjliggör okomplicerad och harmoniserad implementering av flera standarder (integrerat ledningssystem). ISO 9001 integreras enkelt med alla nya och reviderade standarder för ISO-ledningssystem, så som ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001.

Våra ISO 9001-tjänster

Våra certifierings- och utbildningstjänster kan tillhandahållas på plats, på distans eller genom en blandstrategi – vilket ger dig möjlighet att skräddarsy en servicemodell som passar dina behov.

ikonen för datorskärmen

ISO 9001 Utbildning

Utöka din kunskap om ISO 9001 med våra utbildningar, speciellt utformade för olika erfarenhetsnivåer och inlärningsstilar.

image94kd3.pngGAP-analys

En valfri tjänst där en av våra expertrevisorer hjälper dig att identifiera svaga områden eller överensstämmelsebrister före den formella ISO 9001-revisionen.

imageao21.png

Ackrediterad certifiering

En oberoende process i två steg som ger en tydlig bild av företagets kapacitet. Ackrediterad certifiering hjälper dig att bygga förtroende hos intressenter och vinna nya affärer.

integrated services icon.png

Integrerade revisioner

Integrering av dina ledningssystem ger fördelar som ökad effektivitet och kostnadseffektivitet med integrerade granskningar och övervakningsprogram.

 

Fördelar med ISO 9001-certifiering av LRQA

local and global.png

Lokal och global expertis

Vi finns överallt där du är. Med högkvalificerade revisorer över hela världen kan vi erbjuda en lokal tjänst med en global och konsekvent strävan efter att nå hösta möjliga kvalitet. Våra medarbetare är tekniska experter med djupgående kunskaper om kvalitetsledning.

flexible delivery.png

Flexibel leverans

I de flesta fall kan våra ISO 9001 utbildnings- och certifieringstjänster tillhandahållas på plats eller på distans med trygg och säker teknik. Om du väljer att få systemen på distans får du samma högkvalitativa service med flera extra fördelar, som flexibilitet, snabb leverans och tillgång till global expertis.

history of firsts.png

Berättelser om att vi var först

Vi var först med att få UKAS-ackreditering avseende certifieringstjänster för en rad standarder över hela världen. Vi fortsätter att spela en viktig roll i utvecklingen av en rad specifika standarder och ramar inom olika sektorer.

beyond compliance.png

Bortom efterlevnad

Våra revisorer är branschspecialister och deras kunskap matchas med era specifika verksamhetsbehov för att säkerställa att vi skapar mervärde genom en effektiv revision av ert system, samt ger rätt rekommendationer för att förbättra ert ledningssystem och er verksamhet.

 

Vanliga frågor om ISO 9001

 • Hur erhåller jag ISO 9001 certifiering?

  Den väg som din organisation tar för att uppnå ISO 9001-certifiering beror bland annat på företagets storlek, mognadsgrad och befintligt förfarande för hantering av risker. Standardprocessen för att bli ISO 9001-certifierad omfattar tre huvudsteg.

  • Steg 1 – granskning av dokument samt planering: Revisorn kommer att granska utformning och dokumentation av ert ledningssystem – i de flesta fall sker detta på distans.
  • Steg 2 – granskning och utvärdering av genomförandet: Revisorn utvärderar genomförandet och effektiviteten av ditt QMS i enlighet med kraven i ISO 9001. Om det inte förekommer brist på överensstämmelse erhåller ni certifieringen. Detta steg kan utföras på distans eller på plats.
  • Promota din ISO 9001 certifiering: Din certifiering visar att du har föresatt dig att använda de bästa internationellt erkända metoderna och strävar efter att kontinuerligt förbättra dem – vilket hjälper dig att vinna nya marknadsandelar och uppfylla intressenternas krav.
 • Vilka ISO 9001 krav måste uppfyllas för att erhålla en certifiering?

  Kraven i ISO 9001-standarden bygger på sju principer: kundfokus, ledarskap, förbättring, relationshantering, processinriktning, faktabaserade beslut och medarbetarnas engagemang. För att få en bra insikt i alla ISO 9001-krav rekommenderar vi att läsa den officiella utgåvan av ISO 9001:2015.

  Nedan är några av de viktigaste kraven i ISO 9001:

  1. Organisationskontext: Organisationen måste fastställa sin omfattning och förstå de interna och externa faktorer som är relevanta för sitt syfte och strategiska riktning.
  2. Ledarskap: Ledningen måste visa engagemang för kvalitetsledningssystemet, definiera och kommunicera en kvalitetspolicy samt säkerställa att det finns roller, ansvar och befogenheter inom organisationen.
  3. Planering: Organisationen måste fastställa risker och möjligheter, samt planera hur dessa ska hanteras. Kvalitetsmål måste fastställas och dokumenteras.
  4. Stöd: Organisationen måste säkerställa att det finns tillräckliga resurser för att upprätthålla kvalitetsledningssystemet, inklusive personal, infrastruktur och arbetsmiljö. Det måste även finnas en dokumenterad process för att säkerställa kompetens och ökad medvetenhet hos personalen. Intern och extern kommunikation kring QMS är också viktigt.
  5. Produktions- och tjänsteutveckling: Organisationen måste planera, genomföra och kontrollera processer för att säkerställa att produkter och tjänster uppfyller krav. Detta inkluderar processer för design och utveckling, inköp och hantering av externa leverantörer, samt övervakning och mätning av processer och produkter.
  6. Utvärdering av prestanda: Organisationen måste övervaka, mäta, analysera och utvärdera sitt kvalitetsledningssystem för att säkerställa att det uppfyller kraven och för att identifiera förbättringsmöjligheter. Detta inkluderar interna revisioner och ledningens genomgång av QMS.
  7. Förbättring: Organisationen måste kontinuerligt förbättra kvalitetsledningssystemet genom att identifiera och genomföra korrektivåtgärder, samt genom att främja en kultur av ständiga förbättringar.
 • Hur genomförs ISO-revisioner?

  Våra tjänster blandar distansarbete med arbete på plats för att ge oslagbar insikt och expertis.  Genom säker distansteknik kan vi tillhandahålla ett snabbt och flexibelt förfarande att bibehålla ert revisionsschema, hjälpa till att reducera koldioxidpåverkan förknippad med resor och minimera hälso- och säkerhetsrisker för personer som arbetar på farliga platser eller svåråtkomliga områden. Resultaten är förenliga med revision på plats, vilket gör att revisionens integritet och ackrediterad certifiering förblir exakt samma.

 • Hur länge är mitt ISO-certifikat giltigt?

  Certifikaten gäller i tre (3) år från den datum den initiala certifieringsprocessen slutfördes. Granskning vid förnyelse av certifiering diskuteras och planeras av revisorn i god tid innan utgångsdatum för att på så sätt säkerställa att ISO-certifieringen fortlöper.

 • Hur mycket kostar det att bli ISO 9001-certifierad?

  Certifieringskostnaderna beror på er organisations storlek och komplexitet samt hur pass inarbetat ert ledningssystem är. För att få en specialbeställd offert fyller du i nedanstående formulär så kommer en av våra medarbetare att kontakta dig med all information du behöver.

 • Vilka är de tio klausulerna i ISO 9001?

  ISO 9001 följer ramverket i bilaga SL och består av följande 10 klausuler: 

  • Klausuler 0 till 3: Introduktion, omfattning, referenser, termer och definitioner
  • Klausul 4: Organisationens förutsättningar
  • Klausul 5: Ledarskap och åtagande
  • Klausul 6: Planering för kvalitetsledningssystem (QMS)
  • Klausul 7: Support och resurshantering
  • Klausul 8: Driftplanering och kontroll
  • Klausul 9: Prestandautvärdering
  • Klausul 10: Förbättringsåtgärder
 • Vad är skillnaden mellan ISO 9001 och ISO 14001?

  ISO 9001 kvalitetsledningssystem (QMS) är en globalt erkänd standard för ledningssystem och ger ett ramverk för kvalitetsledning. ISO 14001 är en globalt erkänd standard för ledningssystem för miljöstyrning. Precis som ISO 9001 ger ISO 14001 ett ramverk och kontinuerlig förbättring inom företags miljöledning (EMS) och är baserat på ramverket i bilaga SL.

 • Vad är skillnaden mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015?

  ISO 9001-standarden i ISO 9000-serien har genomgått flera revideringar under årens lopp. Den senaste versionen är ISO 9001:2015, som ersatte ISO 9001:2008. Nedan är en sammanfattning över de viktigaste skillnaderna mellan de två versionerna:

  Struktur: ISO 9001:2015 följer en gemensam struktur för alla ledningssystemstandarder som kallas "Annex SL". Denna struktur har inte använts i ISO 9001:2008. Annex SL strukturen innebär att det är lättare att integrera flera ledningssystemstandarder, som till exempel ISO 14001 för miljöledning.
  Riskbaserat tänkande: I ISO 9001:2015 är riskhantering mer framträdande och integrerat i hela standarden. Medan ISO 9001:2008 innehåller några aspekter av riskhantering, har det i ISO 9001:2015 blivit en mer central del av kvalitetsledningssystemet.
  Ledarskap: ISO 9001:2015 betonar ledarskapets ansvar och engagemang för att skapa och upprätthålla ett effektivt kvalitetsledningssystem. I ISO 9001:2008 läggs ett större fokus på ett kvalitetsansvar hos ledningen.
  Processorientering: ISO 9001:2015 betonar vikten av att förstå och hantera processerna i organisationen. Standarden kräver att man identifierar och beskriver alla processer som är relevanta för kvalitetsledningssystemet. Detta synsätt fanns också i ISO 9001:2008, men det är mer uttalat och tydligt i 2015-versionen.
  Dokumentation: ISO 9001:2015 är mer flexibel när det gäller dokumentationskrav. Denna version använder termen "dokumenterad information" istället för "dokument" och "register", vilket innebär att organisationer har större frihet att bestämma vilken dokumentation som krävs för att uppfylla standardens krav.

Är ni redan certifierade enligt ISO 9001 och vill göra en omcertifiering?

EXPERTKUNSKAP

Vår inställning

LRQA:s experter delar regelbundet med sig av sin kunskap och erfarenhet.

10 tips internal auditor 532x421.jpg

10 tips för internrevisorer

2022-01-03 10:00:00

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag