Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 14001

Hantera er miljöpåverkan med LRQA

ISO 14001:2015 certificiering

Att minska koldioxidavtrycket blir allt viktigare för företag och många väljer att certifiera sig enligt ISO 14001 för att visa sitt åtagande för hållbarhet. ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem som ger en ram för företag att hantera sin miljöpåverkan. För att uppnå certifiering måste företag uppfylla vissa krav och genomgå en internrevision för att säkerställa att de uppfyller standarden.

Miljöcertifieringstjänster kan hjälpa företag att utveckla och implementera miljöledningssystem, samt ge råd om hur man kan minska sitt koldioxidavtryck. Många av dessa tjänster inkluderar användbara verktyg, såsom ISO 14001-checklistor, för att skapa en snabbare och mer effektiv certifieringsprocess.

Genom att uppnå miljöcertifiering och minska sitt koldioxidavtryck kan företag visa sitt åtagande för hållbarhet och särskilja sig från konkurrenter.

Kontakta oss för mer information

Vad är ISO 14001?

ISO 14001 är en internationell standard som specificerar kraven för ett effektivt miljöledningssystem (EMS). ISO 14001 syftar till att hjälpa företag och organisationer att minska sin miljöpåverkan genom att ständigt förbättra sin miljöprestanda genom till exempel ett minskat koldioxidavtryck. Standarden innefattar en rad principer och krav som täcker aspekter som miljöpolicy, planering, genomförande, övervakning, kontinuerlig förbättring och dokumentation.

Genom att implementera och upprätthålla en ISO 14001-certifiering visar en organisation sitt engagemang för miljöansvar och hållbarhet. Det kan bidra till att förbättra företagets rykte, öka kundförtroendet och uppfylla juridiska krav och kundspecifika krav.

Kolla in vanliga frågor för information om ISO 14001 miljöcertifiering och våra erbjudanden. Använd gärna också vår ISO 14001 checklista för att kontrollera om ni är tillräckligt förberedda för certifiering.

Våra ISO 14001-tjänster 

Våra ISO 14001 certifierings- och utbildningstjänster kan tillhandahållas på plats, på distans eller genom en blandstrategi – vilket ger dig möjlighet att skräddarsy en servicemodell som passar företagets behov inom miljöledningssystem.

ikonen för datorskärmen

ISO 14001 Utbildning

Utöka din kunskap med våra ISO 14001-utbildningar, speciellt utformade för olika erfarenhetsnivåer och inlärningsstilar. 

image94kd3.png
GAP-analys 

En valfri tjänst där en av våra expertrevisorer hjälper dig att identifiera svaga områden eller överensstämmelsebrister före den formella ISO 14001-revisionen.

imageao21.png
Ackrediterad certifiering

En oberoende process i två steg som ger en tydlig bild av företagets kapacitet. Ackrediterad certifiering hjälper dig att bygga och bibehålla förtroende hos era intressenter och vinna nya affärer.

integrated services icon.png
Integrerade revisioner

Om du har integrerat ledningssystem kan du ha stor nytta av ett integrerat revisions- och övervakningsprogram som är ett kostnadseffektivt sätt att utföra revisionen.


Varför samarbeta med oss?

local and global.png

Lokal och global expertis

Vi finns överallt där du är. Med högkvalificerade revisorer över hela världen kan vi erbjuda en lokal tjänst med en global och konsekvent strävan efter att nå hösta möjliga kvalitet. Våra medarbetare är tekniska experter med djupgående kunskaper om miljöledning.

flexible delivery.png
Flexibel leverans

I de flesta fall kan våra ISO 14001:2015 utbildnings- och certifieringstjänster tillhandahållas på plats eller på distans med trygg och säker teknik. Om du väljer att få systemen på distans får du samma högkvalitativa service med flera extra fördelar, som flexibilitet, snabb leverans och tillgång till global expertis.

history of firsts.png
Berättelser om att vi var först

Vi var först med att få UKAS-ackreditering avseende certifieringstjänster för en rad standarder över hela världen. Vi fortsätter att spela en viktig roll i utvecklingen av en rad specifika standarder och ramar inom olika sektorer.

beyond compliance.png
Bortom efterlevnad

LRQA:s tekniska experter ingick i ISO teknikkommittén som har utvecklat ISO 14001:2015 och kan tillhandahålla direkta insikter rörande kraven som anges i standarden och den bakomliggande logiken. Våra revisorer välj ut baserat på sina områdesspecifika kunskaper och expertis, vilket innebär att ni kan vara säkra på att de förstår de miljöutmaningar ni står inför och vilka möjligheter ni har, oavsett vilken bransch ni arbetar inom.

 

Vanliga frågor

 • Vad är ISO 14001?

  Ger ett ramverk för att uppfylla kraven i internationella standarder inom miljöstyrning (EMS), ISO 14001 kräver att en organisation aktivt hanterar sin miljöpåverkan genom att arbeta med att förebygga miljöföroreningar, uppfylla aktuell lagstiftning och kontinuerliga förbättringar.

  Certifiering av miljöledningssystem enligt ISO 14001 hjälper organisationer att visa att man konstant arbetar med sin miljöprestanda. Standarden har genomgått omfattande granskning och uppdateras för att säkerställa att den stödjer förändrade globala organisationsbehov och återspeglar den komplexa miljö som företaget verkar i. 

 • Vilken är den senaste versionen av ISO 14001?

  ISO 14001:2015 lägger större tonvikt vid aktiv förbättring av miljöprestanda och bygger in miljöledning i organisationens strategiska planer. Passar alla organisationer, oavsett storlek och oavsett sektor. LRQA:s tekniska experter ingick i ISO teknikkommittén som har utvecklat ISO 14001:2015 och kan tillhandahålla insikter rörande kraven som anges i standarden och rationalisera logiken.

 • Vilka är fördelarna med ISO 14001-certifiering?

  Certifiering från en globalt erkänd aktör, som LRQA, ger kunder, medarbetare och intressenter extra förtroende för att förbättringar inom miljöarbetet prioriteras av organisationen.

  Överensstämmelse med miljölagstiftning

  ISO 14001-certifiering hjälper er att uppfylla aktuell lagstiftning genom ett systematiskt tillvägagångssätt för att identifiera och hantera framtida lagstiftning.

  Hantering av miljörisker

  ISO 14001 kan hjälpa er att hantera och förbättra er prestanda inom viktiga mätbara områden som energianvändning, reducering av avfall och inköp av råmaterial, för att minska riskerna för röjningsarbete, rättstvister och tillhörande skador på varumärket.  Certifiering uppvisar att miljörisker hanteras och förbättringar rörande specifika mål är i konstant fokus.

  Trovärdighet och konkurrensfördel 

  Att bli oberoende utvärderad enligt ISO 14001:2015 ger er ökad trovärdighet och konkurrensfördelar gentemot icke-certifierade företag t.ex. vid anbudsgivning.

  Kostnadsminskning

  Genom att främja kontinuerliga förbättringar enligt miljömålen kan ISO 14001 hjälpa till att förbättra effektiviteten inom råmaterialanvändning och förbättra prestanda för att reducera kostnader.

  Enkel integrering

  ISO 14001 följer ramverket i bilaga SL, högkvalitetsstruktur för moderna ISO-standarder. Strukturen i bilaga SL säkerställer enhetlighet och kompatibilitet mellan standarder i olika ledningssystem och möjliggör okomplicerad och harmoniserad implementering av flera standarder (integrerade ledningssystem). ISO 14001 integreras enkelt med alla nya och reviderade standarder för ISO-ledningssystem, så som ISO 9001, ISO 45001 och ISO 27001. 

   

 • Hur genomförs ISO 14001-revisioner?

  Våra tjänster blandar distansarbete med arbete på plats för att ge oslagbar insikt och expertis.  Genom säker distansteknik kan vi tillhandahålla ett snabbt och flexibelt förfarande att bibehålla ert revisionsschema, hjälpa till att reducera koldioxidpåverkan förknippad med resor och minimera hälso- och säkerhetsrisker för personer som arbetar på farliga platser eller svåråtkomliga områden. Resultaten är förenliga med revision på plats, vilket gör att revisionens integritet och ackrediterad certifiering förblir exakt samma. 

 • Hur erhåller jag ISO 14001-certifiering?

  Den väg som din organisation tar för att uppnå ISO 14001-certifiering beror bland annat på företagets storlek, mognadsgrad och befintligt förfarande för hantering av risker. Standardprocessen för att bli ISO 14001-certifierad omfattar tre huvudsteg.

  Steg 1 – granskning av dokument samt planering: Revisorn kommer att granska utformning och dokumentation av ert ledningssystem – i de flesta fall sker detta på distans.

  Steg 2 – granskning och utvärdering av genomförandet: Revisorn utvärderar genomförandet och effektiviteten av ditt EMS i enlighet med kraven i ISO 14001. Om det inte förekommer brist på överensstämmelse erhåller ni certifieringen. Detta steg kan utföras på distans eller på plats.

  Promota din ISO 14001-certifiering: Din certifiering visar att du har föresatt dig att använda de bästa internationellt erkända metoderna och strävar efter att kontinuerligt förbättra dem – vilket hjälper dig att vinna nya marknadsandelar och uppfylla intressenternas krav. Om organisationen använder mer än ett ledningssystem, så som kvalitet (ISO 9001) eller arbetsmiljö (ISO 45001) kan LRQA erbjuda ett koordinerat utvärderings- och övervakningsprogram för att undvika dubbelarbete, spara tid och hålla kostnaderna nere.

 • Hur mycket kostar det att bli ISO 14001-certifierad?

  Certifieringskostnaderna beror på er organisations storlek och komplexitet samt hur pass inarbetat ert ledningssystem är.

 • Vad är skillnaden mellan ISO 9001 och ISO 14001?

  ISO 14001 är en globalt erkänd standard som certifierar miljöledningssystem, medan ISO 9001 är en globalt erkänd standard som certifierar företags kvalitetsledningssystem (QMS). Både ISO 14001 och ISO 9001 följer ramverket i bilaga SL och är enkla att integrera.

 • Vilka är kraven i ISO 14001?

  Klausuler 0 till 3: Introduktion, omfattning, referenser, termer och definitioner

  Klausul 4: Organisationens sammanhang

  Klausul 5: Ledarskap och åtagande

  Klausul 6: Planering för kvalitetsledningssystem (QMS)

  Klausul 7: Support och resurshantering

  Klausul 8: Driftplanering och kontroll

  Klausul 9: Prestandautvärdering

  Klausul 10: Förbättringsåtgärder

Är ni redan certifierade enligt ISO 14001 och vill göra en omcertifiering?

EXPERTKUNSKAP

Vår inställning

LRQA:s experter delar regelbundet med sig av sin kunskap och erfarenhet.

10 tips internal auditor 532x421.jpg

10 tips för internrevisorer

2022-01-03 10:00:00

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag