Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS)

Reducera era utsläpp av växthusgaser.

Verifiering mot EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) visar ditt fortsatta engagemang för låga koldioxidutsläpp.

Vad är EU ETS?

EU-ETS innebär att utsläppsrätter för växthusgaser (GHG) fördelas och handlas i hela Europeiska unionen. Kvoterna fördelas sedan till varje anläggning som omfattas av systemet.

Den fjärde perioden av EU:s utsläppshandelssystem, som infördes 2021, gäller fram till den 31 december 2030 och omfattar harmoniserade metoder för övervakning, rapportering och tilldelning. Den fjärde perioden av EU-ETS avser kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 av den 19 december 2018 om övervakning och rapportering av utsläpp av växthusgaser och kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/331 av den 19 december 2018 om fastställande av unionsomfattande övergångsregler för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter.

Den fjärde perioden av EU-ETS kräver att varje berättigad anläggning ska utarbeta en årlig utsläppsrapport och en rapport om tilldelningsnivå, som behöver två oberoende verifieringsrapporter som lämnas in till den relevanta tillsynsmyndigheten i februari eller mars varje år (den rättsliga tidsfristen beror på den medlemsstat där anläggningen är verksam). I rapporterna verifieras utsläpp och tilldelningsnivåer för föregående kalenderår, och utsläppsrätter motsvarande de verifierade utsläppen överlämnas sedan.

EU ETS3 Årlig verifiering

LRQA:s oberoende EU-ETS-tjänst för årlig verifiering skapar robusta och reproducerbara mekanismer för att kvantifiera, övervaka och rapportera dina årliga växthusgasutsläpp i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 av den 19 december 2018 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp.

LRQA stödjer alla typer av anläggningsoperatörer som behöver uppfylla EU-ETS-förordningen, inklusive de inom kemi-, glas-, metallurgi-, pappers- och raffinaderiindustrin, tillsammans med de som har bränsleförbränning på 20 MW eller mer.

Enligt EU-ETS måste verksamhetsutövare lämna in en årlig rapport om växthusgasutsläpp, som ett ackrediterat organ måste verifiera senast den 31 mars följande år (eller tidigare beroende på medlemsstat). När verifieringen är klar ska verksamhetsutövarna överlämna motsvarande antal utsläppsrätter senast den 30 april samma år.

EU ETS3 Referensverifikation

LRQA:s verifieringstjänst för EU-ETS BDR hjälper organisationer att uppfylla EU:s FAR-förordning (kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/331 av den 19 december 2018 om regler för gratis tilldelning av utsläppsrätter) och få tilldelning av utsläppsrätter utan kostnad genom att använda robusta, reproducerbara och oberoende mekanismer som övervakar, kvantifierar och rapporterar aktivitetsnivåerna för varje delanläggning.

Utsläppsrätterna för den fjärde perioden av EU-ETS baserades ursprungligen på de genomsnittliga aktivitetsnivåerna för den historiska perioden 2014-2018. Dessa historiska uppgifter (HAL) verifierades av ett ackrediterat verifieringsorgan och lämnades till de behöriga myndigheterna senast i maj 2019.

Denna kontroll och inlämning av uppgifter måste nu genomföras vart femte år.

Enligt detta krav måste verksamhetsutövare som vill erhålla gratis tilldelning av utsläppsrätter få sin gratis tilldelning av utsläppsrätter verifierad av ett ackrediterat organ med samma periodicitet (CIN 055).

EU ETS Verifiering av ny deltagarrapport

Nya aktörer är operatörer som fick ett växthusgastillstånd för första gången. För de operatörer som är villiga att ansöka om gratis tilldelning av utsläppsrätter kan de välja en datainlämning relaterad till det första hela kalenderåret. Operatörer som ansöker enligt detta krav måste få en gratis tilldelning av utsläppsrätter verifierade av ett ackrediterat organ (CIN 055).

 

EU ETS Verifiering av allokeringsnivårapport

LRQA: s EU ETS ALR Verification-tjänst hjälper befintliga organisationer att anpassa sina gratis tilldelningar av utsläppsrätter där deras aktivitetsnivåer för delinstallationer ändras med + eller - 15% jämfört med basnivåns aktivitetsnivå. Denna ALR-inlämning ska göras en gång per år, senast den 31/03 (eller tidigare beroende på varje medlemsstats nationella lagstiftning) och måste verifieras av ett ackrediterat verifieringsorgan med samma periodicitet. Vanligtvis utförs EU ETS ALR-verifiering tillsammans med EU ETS årliga utsläppsrapportverifiering, eftersom båda aktiviteterna är årliga skyldigheter (CIN 055).

 

Fördelarna med EU ETS

Intressenters förtroende

Verifiering enligt EU ETS uppvisar att er organisation uppfyller utsläppsmålen för växthusgaser.

Reducera kostnader

Ni kan tjäna på att sälja av överskottskrediter som organisationen inte behöver.

Minimera risker

Genom att identifiera brister gentemot EU ETS-kraven med en fasad verifiering kan du minimera risken för att inte uppfylla kraven.

Behöver du hjälp med EU ETS?

Oavsett om din organisation är ny i EU-ETS eller om den redan har varit elgabel i flera år kan LRQA:s oberoende tredjepartsverifiering hjälpa dig att uppfylla dina obligatoriska rapporteringskrav.

LRQA erbjuder årlig verifiering, BDR-verifiering, NER-verifiering, ALR-verifiering samt analys av brister.

Vi var ett av de första verifieringsorganen som fick ackreditering för EU-ETS, och vår verifieringsprocess i flera steg gör det möjligt för oss att minimera din risk för bristande efterlevnad samtidigt som vi minskar störningarna i din verksamhet.

Varför samarbeta med oss?

Teknisk expertis

LRQA:s kontrollanter är experter som är kvalificerade för alla aspekter av utsläppskontroll och garanterar en omfattande granskning av din verksamhet.

Oöverträffad erfarenhet

Vi utvärderar och verifierar högprofilklienter inom sektorerna avfallshantering, allmännyttiga företag, metallurgi, olja och gas, kärnkraft och myndigheter – våra grundliga och omfattande kunskaper blir en direkt fördel för er.

Opartiskhet

Vi upprätthåller vår opartiskhet genom att aktivt hantera intressekonflikter inom alla LRQA:s verksamheter, inklusive sådana som kan förekomma mellan rådgivningsverksamhet och tredjeparts certifieringstjänster. Klicka här för att läsa mer

Vill du veta mer om tjänsten?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag