Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

EU: s utsläppshandel (EU ETS)

Reducera era utsläpp av växthusgaser.

Verifiering mot EU: Utsläppshandel (EU ETS) intygar ert åtagande att kontinuerligt arbeta med att reducera koldioxidutsläppen.

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Vad är EU ETS?

EU: s utsläppshandelssystem omfattar tilldelning och handel med utsläppsrätter för växthusgaser i hela Europeiska unionen med tak som fastställs av varje medlemsstat. Tilldelningar fördelas sedan till varje installation som omfattas av schemat.

EU ETS fas 3, som infördes 2013, fortsätter att gälla till och med den 31 december 2020 och inkluderar harmoniserade fördelningsmetoder, ytterligare växthusgaser och utsläppskällor. EU ETS fas 3 avser kommissionens förordning (EU) 601/2012 av den 21 juni 2012 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp. EU ETS-fas 3 kräver att varje berättigad installation ska utarbeta en årlig utsläppsrapport, som behöver en oberoende verifieringsrapport som lämnas in till den berörda tillsynsmyndigheten mellan den 28 februari och slutet av mars varje år (tidsfrist beroende på i vilken medlemsstat anläggningen är verksam). Rapporten verifierar utsläppen för föregående kalenderår. med utsläpp motsvarande de verifierade utsläppen som sedan överlämnades.

EU: s utsläppshandelsfas 4 gäller för rapporteringsåren 2021 till 2030 och avser kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 av den 19 december 2018 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp. Principerna för EU ETS fas 3 förblir desamma under den fjärde perioden.

EU ETS3 Årlig verifiering

LRQA:s oberoende årliga EU ETS-verifikation utgör en robust, reproducerbar mekanism för att kvantifiera, övervaka och rapportera era årliga utsläpp av växthusgaser.

LRQA stödjer alla typer av anläggningsoperatörer som behöver uppfylla bestämmelserna i EU ETS Fas 3, inklusive operatörer inom branscherna kemi, glas, metallurgi, papper och raffinaderi, samt de med en bränsleförbrukning på 20 MW eller mer.

I enlighet med EU ETS3 ska operatörerna lämna in årliga rapporter rörande utsläpp av växthusgaser, dessa ska verifieras av ett ackrediterat organ senast den 31 mars följande år. Efter verifieringen lämnar operatörerna in motsvarande antal tillstånd senast den 30 april samma år.

EU ETS3 Referensverifikation

LRQA: s EU ETS BDR-verifieringstjänst hjälper organisationer att få gratis tilldelning av utsläppsrätter och uppfylla den europeiska FAR-förordningen (kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/331 av den 19 december 2018 om gratis tilldelningsregler) genom robusta, reproducerbara mekanismer som kvantifierar, övervakar och rapporterar aktivitetsdata för varje delinstallation.

Utsläppsrätter för fas 4 baserades ursprungligen på basdata (2014–2018) som krävde verifiering av ett ackrediterat verifieringsorgan senast i maj 2019. Denna datainlämning måste utföras vart femte år. Enligt detta krav måste operatörer som är villiga att få gratis tilldelningar få sin gratis tilldelning av utsläppsrätter verifierade av ett ackrediterat organ vid samma periodicitet.

EU ETS Verifiering av ny deltagarrapport

Nya aktörer är operatörer som fick ett växthusgastillstånd för första gången. För de operatörer som är villiga att ansöka om gratis tilldelning av utsläppsrätter kan de välja en datainlämning relaterad till det första hela kalenderåret. Operatörer som ansöker enligt detta krav måste få en gratis tilldelning av utsläppsrätter verifierade av ett ackrediterat organ.

 

EU ETS Verifiering av allokeringsnivårapport

LRQA: s EU ETS ALR Verification-tjänst hjälper befintliga organisationer att anpassa sina gratis tilldelningar av utsläppsrätter där deras aktivitetsnivåer för delinstallationer ändras med + eller - 15% jämfört med basnivåns aktivitetsnivå. Denna ALR-inlämning ska göras en gång per år, senast den 31/03 (eller tidigare beroende på varje medlemsstats nationella lagstiftning) och måste verifieras av ett ackrediterat verifieringsorgan med samma periodicitet. Vanligtvis utförs EU ETS ALR-verifiering tillsammans med EU ETS årliga utsläppsrapportverifiering, eftersom båda aktiviteterna är årliga skyldigheter.

 

Fördelarna med EU ETS

Intressenters förtroende

Verifiering enligt EU ETS uppvisar att er organisation uppfyller utsläppsmålen för växthusgaser.

Reducera kostnader

Ni kan tjäna på att sälja av överskottskrediter som organisationen inte behöver.

Minimera risker

Genom att identifiera brister gentemot EU ETS-kraven med en fasad verifiering kan du minimera risken för att inte uppfylla kraven.

Behöver du hjälp med EU ETS?

Oavsett om er organisation är ny inom EU ETS eller har flyttat från fas 2 kan LRQA:s oberoende tredjepartsverifiering hjälpa er att uppfylla de obligatoriska rapporteringskraven. LRQA tillhandahåller årlig verifiering, nyanmälda reserverade tillämpningar, avslut och rationaliseringar, samt fas 3 GAP-analyser och support.

Vi var ett av de första verifieringsorganen som ackrediterades för EU ETS och vår verifiering i två steg ger oss möjlighet att minimera riskerna för att ni inte uppfyller kraven, samtidigt som vi orsakar så lite störningar som möjligt.

Varför samarbeta med oss?

Teknisk expertis

LR´s revisorer är experter på ledningssystem, behöriga i alla aspekter av att verifiera utsläpp, vilket garanterar att er organisation får en omfattande granskning.

Oöverträffad erfarenhet

Vi utvärderar och verifierar högprofilklienter inom sektorerna avfallshantering, allmännyttiga företag, metallurgi, olja och gas, kärnkraft och myndigheter – våra grundliga och omfattande kunskaper blir en direkt fördel för er.

Opartiskhet

Vi upprätthåller vår opartiskhet genom att aktivt hantera intressekonflikter inom alla LRQA:s verksamheter, inklusive sådana som kan förekomma mellan rådgivningsverksamhet och tredjeparts certifieringstjänster. Klicka här för att läsa mer

Vill du veta mer om tjänsten?

EVENEMANG

Träffa oss på dessa kommande evenemang

13 okt 2022

okt

Driving the future of transport

Online

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag