Skip content

Välkommen till Assurance 4.0 - den nya eran inom riskhantering

Assurance 4.0 handlar om att göra det möjligt för organisationer att navigera i det föränderliga landskapet, med ett skarpt fokus på risker och möjligheter som hänger samman med tre globala trender - ESG-överväganden, komplexa leveranskedjor och nya hot mot cybersäkerheten.

​Med en tydlig förväntan på att affärsresultaten ska vara i linje med miljömässiga och sociala intressen finns det en rad risker och möjligheter att hantera. Det är viktigt att hitta rätt balans när man fastställer affärsprioriteringar.

 

Utmaningar för kunderna

De tre trenderna inom Assurance 4.0 leder direkt till fem specifika kundutmaningar:

Säkerställa tillgångar och förvaltningssystem

Dagens risklandskap omges av efterlevnad av lagar och regler, investerarnas intressen och branschens ökande förväntningar på bästa praxis inom ESG. I en tid av Assurance 4.0 förändras efterlevnadsvärlden, vilket ökar vikten av att organisationer och deras assuransleverantörer vet vad som behöver åtgärdas - och kan göra det.

Att säkerställa viktiga tillgångar och ledningssystem är avgörande för företag som vill bygga upp konkurrensfördelar och få tillgång till sina valda marknader genom att visa att de följer lagstiftning och bästa praxis i den globala branschen.

Uppnå produktintegritet

I en tid av Assurance 4.0 innebär den ökande efterfrågan på säkra, autentiska och högkvalitativa produkter, komponenter och tjänster att det är viktigt för företag att visa integritet i hela leveranskedjan. 

Företagen måste förstå att den risk som finns från materialets ursprung till produktförsäljningen är deras ansvar och avgörande för att visa hur de lever upp till sina åtaganden. Underlåtenhet att säkerställa optimal produktintegritet kan leda till återkallelser, böter, förlorade order och oåterkallelig skada på anseendet. 

Källan på ett ansvarsfullt sätt

I en tid av Assurance 4.0 är det absolut nödvändigt att uppfylla kraven på ansvarsfulla inköp. Lagstiftningen för leverantörskedjan utvecklas. Fler regeringar kräver större ansvarstagande och transparens när det gäller ESG, bland annat när det gäller att motverka kränkningar av mänskliga rättigheter och minska koldioxidutsläppen.

Navigera i energiomställningen och uppnå netto noll

Strävan mot nettonoll är ett utmärkande drag i Assurance 4.0-eran, med komplexa utmaningar och risker under hela energitillgångens livscykel. 

Strävan efter att minska koldioxidutsläppen och bygga renare, grönare energikällor underlättar en stegvis förändring av industriproduktionen, investerarnas fokus, bolagsstyrningen och myndigheternas regleringar. För att nå det ambitiösa målet om nettonegativa utsläpp krävs förbättrad teknik för koldioxidavskiljning och gränsöverskridande användning av koldioxidlagring.

Stärka cybersäkerhetsmognaden

I en tid av Assurance 4.0 fortsätter cyberhoten att utvecklas och bli alltmer sofistikerade. Ransomware, skadlig kod och tredjepartsattacker är ständigt närvarande risker för företag. Vi ser framväxten av omvälvande trender som AI och maskininlärning, samt en utveckling mot plattformskonsolidering. Organisationer inser att de måste stärka sin cybersäkerhet och kontinuerligt reagera på den dynamiska hotbilden. Men de upplever att det blir allt svårare att reagera.

Hur vi hjälper våra kunder

Vår metod för att tillhandahålla försäkran är uppbyggd kring:

Lösningsbaserade partnerskap

För att vi ska kunna förstå era utmaningar och hitta rätt lösningar skapar vi djupa partnerskap med våra kunder som gör det möjligt för oss att få en heltäckande förståelse för deras affärsrisker och affärsmöjligheter. Genom vårt lösningsbaserade arbetssätt kan vi ta dig bortom regelefterlevnad och göra det möjligt för dig att driva hållbar tillväxt. Vi är fast beslutna att leverera rätt resultat för våra kunder och våra globala team arbetar nära företag över hela världen för att göra detta.

Group of people having a discussion in a meeting room

Datadrivet beslutsfattande

Vi investerar i digitala plattformar som ger dig djup insikt i din verksamhet. Vår mänskliga intelligens förstärks av omfattande analyskapacitet som kan användas för att hantera nuvarande och framtida risker i din verksamhet och leveranskedja. Vår ledande plattform för information om leveranskedjan, EiQ, är central för att hjälpa dig att identifiera, prioritera och hantera risker för att driva affärsresultat och uppfylla lagkrav.

Group of people having a discussion about data

Expertis på plats

Våra lösningar levereras av ett globalt team av specialister inom ESG, leveranskedjan, cybersäkerhet och efterlevnad, som är dedikerade till att dela med sig av insikter och kunskap som hjälper till att lösa dina affärsutmaningar, idag och i framtiden. Vårt team av experter har samlat på sig djupgående insikter från vårt arbete med 61 000 kunder i 150 länder och nästan alla branscher. Denna erfarenhet och räckvidd hjälper oss att förstå de risker och möjligheter som ditt företag står inför idag, oavsett var du är verksam.

LRQA auditors having a conversation with a client

Leverera kontinuerlig säkerhet

Vår metod för kontinuerlig försäkran leder till snabbare problemlösning, bättre riskreducering och mindre störningar i verksamheten. Vår sammankopplade portfölj av lösningar gör att du kan gå längre än till efterlevnad och ta ett helhetsgrepp för att hantera risker i hela leveranskedjan. Genom att använda AI och maskininlärning hjälper vi dig att analysera stora mängder data för att identifiera potentiella risker. Sentinel, vårt verktyg för revisioner, skannar dina leverantörer efter viktiga ESG-risker och mediekontroverser i nära realtid - och sträcker sig längre än revisionsresultaten.

Assurance 4.0: LRQA introducerar den nya eran av kvalitetssäkring

Företagen står inför en snabbt föränderlig riskvärld med ökat fokus på ESG, integritet i leveranskedjan och cybersäkerhet. Det är dags för ett nytt förhållningssätt till riskhantering.

Läs vårt pressmeddelande (ENG)
Assurance 4.0 press release promo strip image

FALLSTUDIER

Senaste nytt, insikter och kommande evenemang