Skip content

LRQA villkor för användning på vår hemsida

Genom att öppna och använda denna webbsida bedöms du att till fullo ha godkänt de aktuella villkoren. Om du inte till fullo godkänner villkoren ska du snarast lämna denna webbsida.

Det finns inget på denna webbsida som åsidosätter de enskilda företagsenheternas suveränitet. Koncernen LRQA består av LRQA Group Limited och dess olika dotterbolag och närstående företag över hela världen, där flera av dessa använder Lloyd’s, LRQA eller LRQA i namnet. Av bekvämlighetsskäl och för enkelhetens skull används på webbsidan ibland termer som organisation, organisationen, företaget, vi, vårt och liknande som förkortande beskrivning, men hänvisar till ett eller flera av organen som ingår i koncernen LRQA.

Dessa hänvisningar återspeglar inte någon drift- eller företagsstruktur eller relation mellan organen som ingå i LRQA koncernen. Dessutom så har de olika organen inom LRQA koncernen affärsrelationer med flera olika klienter, leverantörer, myndigheter och andra. Av bekvämlighetsskäl och för enkelhetens skull används termer som delägare, samriskföretag och partner för att ange affärsrelationer som involverar gemensamma insatser och intressen, dock anger dessa termer inte någon exakt juridisk relation.

Licens

Du får lov att skriva ut och ladda ner utdrag från denna webbsida för eget, icke-kommersiellt bruk enligt följande:

  • inga dokument eller relaterad grafik på denna webbsida får manipuleras på något sätt;
  • ingen grafik på denna webbsida får användas fristående från tillhörande text; och
  • LRQAs meddelande om upphovsrätt och varumärke, samt detta tillståndsmeddelande ska synas på alla kopior.

Om inte annat anges så ägs all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter för allt material på denna webbsida (inklusive, men ej begränsat till, fotografier och grafik) av LRQA. All användning av utdrag från denna webbsida, annat än i enlighet med ovanstående paragraf, är förbjuden.

© LRQA Group Services Limited 2018. Med ensamrätt.

Länkar till och från andra webbsidor

Länkar till tredje parts webbsidor tillhandahålls endast som en bekvämlighet. LRQA har inte granskat samtliga dessa tredjeparts webbsidor, samt kontrollerar inte och ansvarar inte för dessa webbsidor eller deras innehåll och tillgänglighet. Om du väljer att besöka en tredjeparts webbsida så gör du detta helt på egen risk.

Ansvarsfriskrivning

LRQA lämnar inte några garantier eller intyg rörande denna webbsida. Materialet är inte avsett att utgöra definitiva råd i specifika situationer. Alla underförstådda garantier och förhållanden exkluderas i så hög grad som gällande lagstiftning tillåter.

LRQA åtar sig inget ansvar för och frånsäger sig allt ansvar för skada, i den grad som tillåts i gällande lagstiftning, i samband med åtkomst till och användning av denna webbsida, inklusive, men inte begränsat till, ansvar för fel, avvikelser, utelämnanden eller missvisande eller ärekränkande uttalanden.

Styrande lagstiftning och jurisdiktion

Det är brittisk domstol som har exklusiv jurisdiktion rörande anspråk som uppkommer från eller rör besök på denna webbsida. Dessa villkor faller under engelsk lagstiftning.