Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

European Union Emissions Trading System (EU ETS)

Verminder uw uitstoot van broeikasgassen

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Wat is EU ETS?

De EU-ETS behelst de toewijzing en verhandeling van broeikasgasemissierechten in de hele Europese Unie. De emissierechten worden vervolgens verdeeld over elke installatie die onder de regeling valt.

De in 2021 ingevoerde vierde periode van de EU-ETS blijft van kracht tot 31 december 2030 en omvat geharmoniseerde bewakings-, rapportage- en toewijzingsmethoden. De vierde periode van de EU-ETS houdt verband met Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2066 van de Commissie van 19 december 2018 inzake de bewaking en rapportage van de uitstoot van broeikasgassen en met Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/331 van de Commissie van 19 december 2018 tot vaststelling van een voor de hele Unie geldende overgangsregeling voor de geharmoniseerde kosteloze toewijzing van emissierechten.
De vierde periode van de EU-ETS vereist dat elke in aanmerking komende installatie een jaarlijks emissieverslag en een verslag over het toewijzingsniveau opstelt, waarvoor 2 onafhankelijke verificatieverslagen nodig zijn die elk jaar in februari of maart bij de betrokken regelgever worden ingediend (wettelijke termijn afhankelijk van de lidstaat waarin de installatie actief is). In de verslagen worden de emissies en de toewijzingsniveaus voor het voorgaande kalenderjaar geverifieerd; vervolgens worden emissierechten ingeleverd die gelijk zijn aan de geverifieerde emissies.

EU ETS Jaarlijkse Verificatie

De onafhankelijke EU ETS Jaarlijkse Verificatiedienst van LRQA voorziet in solide, reproduceerbare methodes voor het kwantificeren, bewaken en rapporteren van uw jaarlijkse BKG-uitstoot, overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2066 van de Commissie van 19 december 2018 inzake de monitoring & rapportage van de uitstoot van broeikasgassen.

LRQA ondersteunt alle soorten installatiebedrijven die moeten voldoen aan de ETS fase 3 regelgeving van de EU, met inbegrip van ondernemingen in de chemische, glas-, metaal-, papier- en raffinage-industrie, alsmede ondernemingen die 20 mW of meer aan brandstof verbruiken.

In het kader van de EU-ETS 3 moeten producenten jaarlijks verslag uitbrengen over de uitstoot van broeikasgassen en dat rapport moet uiterlijk 31 maart van het volgende jaar door een geaccrediteerde instantie worden geverifieerd. Na verificatie dienen producenten uiterlijk op 30 april van dat jaar het corresponderende aantal emissierechten in te leveren.

EU ETS Baseline verificatie

De EU-ETS BDR-verificatiedienst van LRQA helpt organisaties gratis toewijzingen van emissierechten te verkrijgen en te voldoen aan de Europese FAR-verordening (Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/331 van de Commissie van 19 december 2018 inzake regels voor gratis toewijzing) via robuuste, reproduceerbare, onafhankelijke mechanismen die de activiteitsniveaus voor elke subinstallatie bewaken, kwantificeren en rapporteren.

De emissierechten voor de vierde periode van de EU-ETS waren aanvankelijk gebaseerd op de gemiddelde activiteitsniveaus van de historische periode 2014-2018. Die historische gegevens (HAL) werden geverifieerd door een geaccrediteerde verificatie-instantie en uiterlijk in mei 2019 ingediend bij de bevoegde autoriteiten.

Deze gegevens moeten nu om de vijf jaar worden geverifieerd en ingediend.

Krachtens dit voorschrift moeten exploitanten die kosteloze toewijzingen willen verkrijgen, hun kosteloze toewijzing van emissierechten met dezelfde periodiciteit door een geaccrediteerde instantie laten verifiëren (CIN 055).

Verificatie van EU ETS-rapport van nieuwe gebruikers

Nieuwe gebruikers zijn operators die voor het eerst een broeikasgasvergunning hebben verkregen. Exploitanten die aanspraak willen maken op de kosteloze toewijzing van emissierechten, kunnen kiezen voor de indiening van gegevens met betrekking tot het eerste volledige kalenderjaar van exploitatie. Exploitanten die op grond van deze eis een aanvraag indienen, moeten hun gratis toewijzing van emissierechten laten verifiëren door een geaccrediteerde instantie (CIN 055).

Verificatie van het EU-ETS-toewijzingsniveau

De EU ETS ALR-verificatiedienst van LRQA helpt gevestigde organisaties om hun gratis toewijzingen van emissierechten aan te passen wanneer hun activiteitsniveaus van subinstallaties met + of - 15% veranderen ten opzichte van het referentieniveau van de activiteiten. Dit ALR moet eenmaal per jaar worden ingediend, uiterlijk op 31/03 (of eerder, afhankelijk van de nationale wetgeving van elke lidstaat) en moet worden geverifieerd door een geaccrediteerd verificatieorgaan met dezelfde periodiciteit. Gewoonlijk wordt de verificatie van het EU-ETS-ALR samen met de verificatie van het jaarlijkse emissieverslag van de EU ETS uitgevoerd, aangezien beide activiteiten jaarlijkse verplichtingen zijn (CIN 055).

Voordelen van EU ETS

Vertrouwen van stakeholders

Verificatie volgens EU-ETS bewijst dat uw organisatie de doelstellingen inzake broeikasgasemissies haalt.

Kosten verlagen

U kunt voordeel halen uit de verkoop van credits die uw organisatie niet meer nodig heeft.

Minimaliseer risico

Middels een gefaseerde verificatie, waarbij onvolkomenheden ten aanzien van de EU-ETS eisen worden geïdentificeerd, beperkt u het risico van non-compliance tot een minimum.

Hulp nodig met EU ETS?

Of uw organisatie nu nieuw is in de EU-ETS of al enkele jaren in aanmerking komt, de onafhankelijke verificatie door derden van LRQA kan u helpen te voldoen aan uw verplichte rapportageverplichtingen. LRQA biedt jaarlijkse verificatie, BDR-verificatie, NER-verificatie, ALR-verificatie en kloofanalyse.

Wij waren een van de eerste verificatie-instellingen die geaccrediteerd werden voor EU-ETS, en ons meerfasig verificatieproces stelt ons in staat om uw risico op niet-naleving te minimaliseren en uw activiteiten minder te verstoren.

Waarom zou u met ons samenwerken?

Technische expertise

De LRQA-controleurs zijn experts op het gebied van managementsystemen, kennen alle ins en outs van emissieverificatie en waarborgen een grondige audit van uw activiteiten.

Ongeëvenaarde ervaring

Wij controleren en beoordelen vooraanstaande klanten in afvalverwerking, nutsvoorziening, metaalindustrie, olie & gas, kernenergie en overheid. Uw organisatie plukt de vruchten van onze diepgaande kennis.

Onpartijdigheid

Wij handhaven onze objectiviteit door proactief belangenconflicten in alle LRQA-bedrijven te voorkomen, met inbegrip van consultancy en certificering van derden. Klik hier om meer te leren over onze accreditaties voor managementsystemen.

Meer weten over deze dienst?

Insights

Artikelen en blogs

Hier delen LRQA-experts regelmatig hun research, inzichten en ervaringen.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?