Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

Weryfikacja emisji gazów cieplarnianych (EU ETS)

Zmniejsz swoją emisję gazów cieplarnianych.

Dzięki weryfikacji względem Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) od LRQA pokażesz swoje trwałe zaangażowanie w obniżenie emisji dwutlenku węgla.

Czym jest EU ETS?

System EU ETS obejmuje przydział i handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (GHG) w całej Unii Europejskiej z limitami ustalonymi przez każde państwo członkowskie. Uprawnienia są następnie rozdzielane pomiędzy każdą instalację objętą systemem.

Wprowadzony w 2013 r. trzeci etap EU ETS obowiązuje do 31 grudnia 2020 r. i obejmuje zharmonizowaną metodykę rozdziału uprawnień, dodatkowe GHG i źródła emisji. Etap 3 systemu EU ETS odnosi się do rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych. Etap 3 EU ETS wymaga od każdej kwalifikującej się instalacji sporządzenia rocznego sprawozdania na temat wielkości emisji, które wymaga niezależnego sprawozdania weryfikacyjnego przedkładanego właściwemu organowi regulacyjnemu między 28 lutego a końcem marca każdego roku (termin zależy od państwa członkowskiego, w którym dana instalacja działa). W sprawozdaniu weryfikuje się emisje za poprzedni rok kalendarzowy; przy czym uprawnienia są równe zweryfikowanym emisjom, które następnie są umarzane.

Etap 4 EU ETS ma zastosowanie do lat sprawozdawczych od 2021 do 2030 i odnosi się do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych. Zasady fazy 3 systemu EU ETS pozostają takie same w czwartym okresie.

Roczna weryfikacja EU ETS3

Usługa niezależnej rocznej weryfikacji EU ETS od LRQA dostarczy Ci solidnych, odtwarzalnych mechanizmów do obliczania, monitorowania i raportowania swoich rocznych emisji GHG.

LRQA dostarcza usługi wszystkim operatorom instalacji, którzy muszą spełnić wymogi 3 etapu EU ETS, również tych, którzy działają w przemyśle chemicznym, szklarskim, metalurgicznym, papierniczym i rafineryjnym; a także instalacji do spalania paliw, o mocy nominalnej 20 MW lub wiekszej.

Zgodnie z EU ETS3 operatorzy muszą składać roczne raporty o emisji GHG, które akredytowany organ musi zweryfikować do 31 marca kolejnego roku. Po zweryfikowaniu, operatorzy zrzekają się takiej samej liczby uprawnień do 30 kwietnia tego samego roku.

Weryfikacja roku bazowego EU ETS3

Usługa weryfikacji BDR EU ETS LRQA pomaga organizacjom uzyskać bezpłatne przydziały uprawnień do emisji i spełnić wymogi europejskiego rozporządzenia w sprawie FAR (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad dotyczących bezpłatnego przydziału uprawnień) dzięki solidnym, powtarzalnym mechanizmom, które określają ilościowo, monitorują i przekazują dane dotyczące działalności dla każdej podinstalacji.

Uprawnienia do emisji dla etapu 4 początkowo opierały się na danych bazowych (2014-2018), które wymagały weryfikacji przez akredytowany organ weryfikacyjny do maja 2019 r. Przekazywanie danych musi odbywać się co pięć lat. Zgodnie z tym wymogiem operatorzy, którzy chcą otrzymać bezpłatne uprawnienia do emisji, muszą poddać swój przydział bezpłatnych uprawnień do emisji weryfikacji przez akredytowany organ w tej samej częstotliwości.

EU ETS Weryfikacja sprawozdania nowego uczestnika

Nowi uczestnicy rynku to operatorzy, którzy po raz pierwszy uzyskali pozwolenie na emisję gazów cieplarnianych. Dla tych operatorów, którzy chcą ubiegać się o bezpłatny przydział uprawnień do emisji, mogą oni zdecydować się na złożenie danych dotyczących pierwszego pełnego roku kalendarzowego działalności. Operatorzy, którzy składają wnioski w ramach tego wymogu, muszą poddać swój przydział bezpłatnych uprawnień do emisji weryfikacji przez akredytowany organ.

 

EU ETS Weryfikacja sprawozdania na temat poziomu alokacji

Usługa weryfikacji EU ETS ALR pomaga zasiedziałym organizacjom w dostosowaniu ich bezpłatnych przydziałów uprawnień do emisji, w przypadku gdy poziom działalności podinstalacji zmienia się o + lub - 15% w porównaniu z poziomem działalności bazowej. Składanie ALR odbywa się raz w roku, do dnia 31/03 (lub wcześniej, w zależności od przepisów krajowych poszczególnych państw członkowskich) i musi być weryfikowane przez akredytowany organ weryfikacyjny z taką samą częstotliwością. Zazwyczaj weryfikację ALR w ramach EU ETS przeprowadza się razem z weryfikacją rocznego sprawozdania na temat emisji w ramach EU ETS, ponieważ oba te działania stanowią zobowiązania roczne.

 

Korzyści z EU ETS

Zaufanie partnerów

Weryfikacja względem EU ETS pokazuje, że Twoja organizacja realizuje cele względem emisji GHG.

Obniżenie kosztów

Możesz skorzystać na sprzedaży dodatkowych uprawnień, których Twoja organizacja już nie potrzebuje.

Ograniczanie ryzyka

Wskazanie uchybień względem EU ETS za pomocą etapowej weryfikacji może zminimalizować ryzyko nieprzestrzegania wymogów.

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu zgodności z EU ETS?

Bez względu na to, czy EU ETS jest w Twojej organizacji nowością czy też przechodzisz z etapu 2, niezależna weryfikacja strony 3-ciej od LRQA może Ci pomóc wywiązać się z Twoich obowiązków w zakresie raportowania. LRQA dostarcza usługi w zakresie weryfikacji rocznej, wniosków o uprawnienia z rezerwy dla nowych uczestników, zaprzestania działalności i racjonalizacji, a także analizy luk i wsparcia dla etapu 3.

Byliśmy jedną z pierwszych jednostek weryfikacyjnych, jakie otrzymały akredytację do oceny zgodności z EU ETS a nasza dwuetapowa weryfikacja pozwoli Ci zminimalizować ryzyko nie wywiązania się z obowiązków przy możliwie najmniejszych zakłóceniach normalnej działalności.

Dlaczego warto nas wybrać?

Wiedza techniczna

Weryfikatorzy LRQA są ekspertami w zakresie systemów zarządzania przeszkolonymi we wszystkich aspektach weryfikacji emisji, co gwarantuje kompleksowy audit Twoich operacji.

Niezrównane doświadczenie

Świadczymy usługi oceny zgodności i weryfikacji dla najbardziej znanych firm z sektora gospodarki odpadami, użyteczności publicznej, metalurgicznego, naftowo-gazowego, jądrowego i rządowego, a nasza rozległa wiedza przyniesie bezpośrednie korzyści Twojej organizacji.

Bezstronność

Zachowujemy bezstronność poprzez aktywne zarządzanie konfliktami interesów między poszczególnymi obszarami działalności LRQA, włącznie z tymi, które mogą zaistnieć pomiędzy usługami doradztwa a usługami certyfikacji 3-ciej strony. Kliknij i dowiedz się więcej . 

Chcesz wiedzieć więcej o tej usłudze?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Naszym zdaniem

Eksperci LRQA regularnie dzielą się swoimi badaniami i wiedzą.

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?