Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 14064 verifierings- och valideringstjänster med LRQA

Validering av era utsläppsdata för växthusgaser (GHG).

ISO 14064 validering och verifiering innebär en tredjepartsbekräftelse på att ni kan leverera avyttrande eller reducera utsläpp av växthusgaser enligt fastställda kriterier och att ni har korrekt ledningssystem för att ta fram sanningsenliga, rättvisa och tillförlitliga data rörande klimatförändring.

Översikt

LRQAs förfarande vid validering och verifiering regleras av ISO 14064-3:2019. Detta ger en försäkran åt era intressenter att ni aktivt arbetar med att reducera utsläpp av koldioxid.

Vi tillhandahåller olika validerings- och verifieringstjänster som hjälper organisationer att skapa trovärdighet och styrka deras försäkran rörande utsläpp av växthusgaser, med rapporter som stödjer organisationens påståenden.

GAP-analys

En ISO 14064 GAP-analys granskar ert befintliga ledningssystem för växthusgaser, identifierar var ni kan utföra specifika förbättringar när det gäller utsläpp av växthusgaser i linje med standarden ISO 14064. Vid en GAP.analys kommer en revisor från LRQA att avgöra vilken förmåga era befintliga processer har att möta klimatförändringsmålen och påpeka bristerna med hjälp av LRQA:s ISO 14064 checklista.

Verifiering och utvärdering

ISO 14064 omfattar två faser. Valideringen inbegriper en granskning av projektutformningsdata och dokumentation, där en bekräftande utvärderingsutsaga intygar tillräcklig avyttring av växthusgaser eller utsläppsreducering i förhållande till fastställda kriterier.
Verifiering säkerställer att era data för rapporterade klimatförändringar och informationen är sanningsenlig, rättvis och tillförlitlig, med stöd i ett rigoröst ledningssystem.

Efter slutförd validering eller verifiering enligt ISO 14064 erhålls ett intyg om överensstämmelse. Detta intyg bekräftar engagemangsvillkoren, ger en kortfattad beskrivning av tillvägagångssättet, försäkransnivå och tillämpade väsentligheter och slutligen ett omdöme. Försäkransintyget skapar trovärdighet kring era uppgifter och anspråk om växthusgaser, samt att dessa är utan fel, uteslutningar och felaktigheter. Vårt försäkransintyg är externt erkänt med bland annat godkännande från CDP (Carbon Disclosure Project).

Integrerade revisioner

Organisationer med flera ledningssystem inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, informationssäkerhet och hållbarhet kan minska antalet besök som krävs genom en integrerad revision, som sparar både tid och pengar.

Säkringstjänster

Varför stoppa med ISO 14064? LRQA tillhandahåller certifiering, validering och verifiering inom hälsa och säkerhet, hållbarhet, energistyrning, cybersäkerhet och mycket mer, kontakta oss för mer information om vilka standarder som kan vara fördelaktiga för er.

Opartiskhet

Vi upprätthåller vår opartiskhet genom att aktivt hantera intressekonflikter inom alla LRQA:s verksamheter, inklusive sådana som kan förekomma mellan rådgivningsverksamhet och tredjeparts certifieringstjänster. Klicka här för att läsa mer

Vill du veta mer om tjänsten?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag