Skip content
food and beverage hospitality services

Formulär för Återkallelse / Incident

Formulär för Återkallelse / Incident

Formulär för Återkallelse / Incident

+46 31 26 21 80

Kontakta oss

Formulär för Återkallelse / Incident

Incidenter och återkallelser/tillbakadragande måste rapporteras via våran webbplats. För ett antal certifieringsstandarder är det obligatoriskt att rapportera när din organisation utför en produktåterkallelse/tillbakadragande.

Vad är en incident?

Incidenter (kallas även i vissa standarder för "allvarliga händelser") är omständigheter som påverkar ditt ledningssystem för livsmedelssäkerhets och/eller integriteten i din certifiering. Dessa inkluderar hot mot livsmedelssäkerheten på grund av naturkatastrofer eller skapade katastrofer (t.ex. krig, strejk, terrorism, brott, översvämningar, brand, jordbävning, skadliga dataintrång, pandemi etc.). Incidenter inkluderar också rättsliga förfaranden, straffrättsliga åtal, betydande ärenden med lokala myndigheter (t.ex. ett straff/föreläggande som utfärdats av en livsmedelssäkerhetsmyndighet) etc.

I alla sådana fall måste du rapportera via vår webbplats via länken nedan.

Observera att de flesta standarder anger en tidsgräns inom vilken du måste rapportera (t.ex. inom 24 timmar eller inom 3 kalenderdagar från upptäckten av händelsen). Gör därför en noggrann genomgång av standardkraven för din certifiering eller kontakta din revisor.

Vad är en produktåterkallelse/tillbakadragande?

En produktåterkallelse/tillbakadragande är en åtgärd som utförs av din organisation eftersom det till exempel har uppstått en osäker situation när dina produkter används.

Produktåterkallelse: Varje åtgärd som syftar till att återta en farlig produkt som redan har levererats eller gjorts tillgänglig för konsumenter av tillverkaren eller distributören.

Tillbakadragande av produkt: Varje åtgärd som syftar till att förhindra distribution, förevisning och erbjudande av en produkt utanför definierad produktspecifikation och/eller av en produkt som kan vara farlig för konsumenten.

Varför och när skall en produktåterkallelse/tillbakadragande rapporteras till LRQA?

För certifierade företag inom livsmedelsindustrin, är det enligt olika certifieringsstandarder obligatoriskt att rapportera en produktåterkallelse till certifieringsorganet, om det är relaterat till farliga produkter till konsumenter. För IFS -standarden är detta också ett krav vid tillbakadragande av produkt efter beslut från (lokal) myndighet. I andra branscher kan det också vara obligatoriskt eller önskvärt att rapportera en produktåterkallelse till LRQA. Rapportera din produktåterkallelse så snart som möjligt, med hänsyn till kraven från standarden och myndigheter. Detta eliminerar inte den juridiska skyldigheten att rapportera till de offentliga myndigheter som du har som företag. Om det gäller produktåterkallelse/tillbakadragande måste ytterligare länkar i kedjan informeras av dig.

Vad kommer LRQA att göra med din Incident/Återkallelse -rapport?

Baserat på rapporten kommer LRQA att avgöra om det är nödvändigt att ha ytterligare ett möte med dig för en eventuell uppföljningsrevision. Det bör undersökas i vilken utsträckning återkallelsen är ett resultat av att det certifierade ledningssystemet inte fungerar eller är ofullständigt. LRQA behöver också avgöra om återkallelsen skedde på grundval av dina egna förfaranden och systematik och de åtgärder du har vidtagit har genomförts effektivt.

Incidenter som påverkar livsmedelssäkerheten kommer att behandlas från fall till fall och vid behov följas upp med en uppföljningsrevision.

Klicka här för att gå till anmälningsformuläret.

Detta formulär hanteras internationellt, så fyll i det på engelska. Tack!