เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

EU ETS

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การสอบทานผลสำหรับโครงการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสหภาพยุโรป (EU ETS) จะแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของคุณในการลดการปล่อยคาร์บอนลง

EU ETS คืออะไร?

EU ETS เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ทั่วสหภาพยุโรป โดยมีการกำหนดเพดานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับรัฐสมาชิกแต่ละราย จากนั้นจะมีการแจกจ่ายสิทธิ์สำหรับแต่ละโครงการภายใต้แผนนี้

EU ETS ระยะที่ 3 ซึ่งได้รับการเปิดตัวในปี 2013 ยังคงมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020 รวมถึงหลักวิธีในการจัดสรรที่ปรับให้สอดคล้องกัน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกและแหล่งที่มาของก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น EU ETS ระยะที่ 3 เกี่ยวข้องกับข้อบังคับของคณะกรรมาธิการ (EU) 601/2012 ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2012 เกี่ยวกับการตรวจติดตามและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) EU ETS ระยะที่ 3 กำหนดให้แต่ละโครงการติดตั้งที่เข้าหลักเกณฑ์จะต้องจัดทำรายงานประจำปีที่ให้ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจำเป็นต้องมีการสอบทานผลโดยอิสระและส่งรายงานให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ถึงสิ้นเดือนมีนาคมในแต่ละปี (กำหนดส่งจะขึ้นอยู่กับรัฐสมาชิกที่ดำเนินโครงการนั้นๆ) รายงานนี้จะตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีปฏิทินที่ผ่านมา โดยจัดสรรสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มีการสอบทานผล จากนั้นจึงส่งคืนสิทธิ์

EU ETS ระยะที่ 4 จะมีผลบังคับใช้สำหรับการรายงานในปี 2021 ถึง 2030 และเกี่ยวข้องกับข้อบังคับการดำเนินการของคณะกรรมาธิการ (Commission Implementing Regulation (EU) 2018/2066 ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2018 ว่าด้วยการตรวจติดตามและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)) หลักการของ EU ETS ระยะที่ 3 จะยังคงเดิมสำหรับระยะที่ 4

การสอบทานผลประจำปีของ EU ETS

บริการสอบทานผลรายงานประจำปีของ EU ETS ที่ดำเนินการโดย LRQA จะกำหนดกลไกที่แข็งแกร่งและสามารถดำเนินการซ้ำในการตรวจวัดปริมาณ ติดตามผล และรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำปีของคุณ

LRQA ให้การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานโครงการทุกประเภทซึ่งจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ EU ETS ระยะที่ 3 อาทิ อุตสาหกรรมเคมี กระจก โลหะ กระดาษ และโรงกลั่น รวมทั้งบรรดาอุตสาหกรรมที่ดำเนินการกับการเผาไหม้เชื้อเพลิงขนาด 20MW ขึ้นไป

ภายใต้ EU ETS ผู้ปฏิบัติงานจะต้องส่งรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำปี (ซึ่งมีการสอบทานผลโดยองค์กรตรวจสอบที่ได้รับการรับรอง) ภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีต่อมา เมื่อส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะส่งคืนสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในจำนวนที่เท่ากันภายในวันที่ 30 เมษายนของปีนั้น

การสอบทานผลรายงานข้อมูลฐาน EU ETS

บริการด้านการสอบทานผล EU ETS BDR ของ LRQA ช่วยให้องค์กรต่างๆ ได้รับสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสามารถทำตามข้อบังคับ FAR ของยุโรป (Commission Delegated Regulation (EU) 2019/331 ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2018 ว่าด้วยกฎระเบียบการให้สิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก) โดยมีระบบการทำซ้ำที่แม่นยำ ซึ่งจะตรวจวัดปริมาณ มีการตรวจติดตาม และรายงานข้อมูลกิจกรรมสำหรับระบบย่อยแต่ละระบบ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะที่ 4 แต่เดิมจะอิงตามข้อมูลฐาน (2014–2018) ที่กำหนดว่าต้องได้รับการสอบทานผลโดยองค์กรตรวจสอบที่ได้รับการรับรองภายในเดือนพฤษภาคม 2019 องค์กรต้องส่งข้อมูลนี้เป็นประจำทุกๆ 5 ปี ภายใต้ข้อกำหนดนี้ ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการจัดสรรสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ผ่านการสอบทานผลโดยองค์กรตรวจสอบอิสระที่ได้รับการรับรองภายในรอบเวลาเดียวกัน

การสอบทานผลรายงานสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่ของ EU ETS

ผู้เข้าร่วมใหม่คือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตการปล่อย GHG เป็นครั้งแรก สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เต็มใจจะใช้สิทธิ์อนุญาตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการจัดสรร พวกเขาสามารถขอส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในปีปฏิทินแรกทั้งปีได้ ผู้ปฏิบัติงานที่สมัครภายใต้ข้อกำหนดนี้ต้องได้รับสิทธิ์อนุญาตในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีการสอบทานโดยองค์กรตรวจสอบที่ได้รับการรับรอง

 

การสอบทานผลรายงานระดับการให้สิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ EU ETS

บริการสอบทานผล EU ETS ALR ของ LRQA จะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตน โดยที่ระดับกิจกรรมของการเปลี่ยนแปลงระบบย่อยอยู่ที่ + หรือ - 15% เมื่อเทียบกับระดับกิจกรรมฐาน การส่งรายงาน ALR จะดำเนินการปีละครั้ง ภายในวันที่ 31 มีนาคม (หรือก่อนหน้านั้น โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายระดับประเทศของรัฐสมาชิกแต่ละรัฐ) และต้องได้รับการสอบทานโดยองค์กรตรวจสอบที่ได้รับการรับรองในรอบเวลาเดียวกัน โดยทั่วไป การสอบทานผล EU ETS ALR จะดำเนินการร่วมกับการสอบทานรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำปีของ EU ETS (EU ETS Annual Emissions Report) เนื่องจากกิจกรรมทั้งสองถือเป็นข้อผูกพันประจำปี

 

ประโยชน์ของ EU ETS

ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การสอบทานผลสำหรับ EU ETS แสดงให้เห็นว่าองค์กรของคุณทำได้ตามเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ลดต้นทุนลง

คุณสามารถได้รับประโยชน์จากการขายเครดิตส่วนเกินที่องค์กรของคุณไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป

ลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด

ด้วย การระบุถึงจุดอ่อนในแง่ข้อกำหนด EU ETS ที่มีการสอบทานผลเป็นระยะๆ จะทำให้คุณสามารถลดความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดให้เหลือน้อยที่สุด

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ EU ETS

ไม่ว่าองค์กรของคุณจะยังใหม่ในด้าน EU ETS หรือเพิ่งเข้าสู่ระยะที่ 3 ของโครงการนี้ บริการสอบทานผลโดยองค์กรตรวจสอบอิสระภายนอกของ LRQA ก็สามารถช่วยให้คุณทำได้ตามข้อกำหนดในเรื่องการรายงานได้เป็นอย่างดี LRQA ให้บริการสอบทานผลประจำปี,การสอบทานผล BDR, การสอบทานผล NER, การสอบทานผล ALR รวมทั้งการวิเคราะห์ช่องว่าง

เราเป็นหนึ่งในองค์กรตรวจสอบอิสระรายแรกๆ ที่ได้รับการรับรองสำหรับข้อกำหนด EU ETS และการสอบทานผลที่ประกอบด้วย 2 ระยะของเราจะช่วยให้สามารถลดความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณให้เหลือน้อยที่สุด ขณะเดียวกันก็ช่วยลดการหยุดชะงักของการปฏิบัติงานของคุณด้วย

เพราะเหตุใดจึงควรเลือกใช้บริการจากเรา

ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

ผู้สอบทานผลของ LRQA ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการจัดการ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในทุกด้านของการสอบทานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงรับรองถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของคุณได้อย่างครอบคลุม

ประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้

เราประเมินและสอบทานผลสำหรับลูกค้าชั้นนำที่มีโปรไฟล์ดีในภาคส่วนต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรมการจัดการขยะ, สาธารณูปโภค, อุตสาหกรรมโลหะ, น้ำมันและแก๊ส, นิวเคลียร์ และหน่วยงานภาครัฐ โดยความรู้เชิงลึกของเราจะให้ประโยชน์โดยตรงแก่องค์กรของคุณ

ความยุติธรรม

เรารักษาความยุติธรรมโดยการริเริ่มจัดการด้านผลประโยชน์ทับซ้อนทั่วทั้งธุรกิจต่างๆ ทั้งหมดของ LRQA รวมถึงธุรกิจที่อาจมีทั้งบริการให้คำปรึกษาและการตรวจรับรองโดยองค์กรอิสระภายนอก คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 

หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

กรณีศึกษา

เราดำเนินงานร่วมกับใครบ้าง

เราช่วยเหลือธุรกิจต่างๆ ในภาคส่วนต่างๆ หลายสิบสาขาเพื่อผลักดันให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้าและบรรลุความสำเร็จอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

ดูกรณีศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?