เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ISO 14064 GHG Validation and Verification

ได้รับความน่าเชื่อถือผ่านการสอบทานผลของคาร์บอนฟุตพรินต์

มาตรฐาน ISO 14064 การทดสอบเพื่อรับรองผลและการสอบทานผลของก๊าซเรือนกระจก (GHG) ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถเน้นถึงการให้ความสำคัญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพรวม

องค์กรต่างๆ จำนวนมากขึ้นต่างพยายามทำการตรวจติดตามโดยสมัครใจและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการจัดการคาร์บอนฟุตพรินต์ของตนให้ดียิ่งขึ้น มาตรฐาน ISO 14064 จะให้กรอบงานแก่องค์กรต่างๆ สำหรับการบันทึกและการสอบทานผลเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกของตนโดยเป็นการวัดปริมาณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

มาตรฐานนี้มี 3 ส่วนโดยแต่ละส่วนตอบสนองจุดประสงค์เฉพาะ ดังนี้

  • ส่วนที่ 1 - ระบุหลักการและข้อกำหนดในระดับองค์กรเพื่อการวัดปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกำจัดก๊าซนี้ โดยครอบคลุมการออกแบบ การพัฒนา การจัดการ การรายงาน และการสอบทานผลของบัญชีฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
  • ส่วนที่ 2 - สนับสนุนโครงการก๊าซเรือนกระจกประเภทต่างๆ (ต้องมีการชดเชยเครดิตคาร์บอนอย่างเหมาะสมและเป็นโครงการที่ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี) และโครงการภายใน ส่วนที่สองจะระบุหลักการและข้อกำหนดต่างๆ และให้แนวทางในระดับโครงการเพื่อวัดปริมาณ ตรวจติดตาม และรายงานกิจกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือปรับปรุงความสามารถในการกำจัด โดยครอบคลุมการวางแผนโครงการก๊าซเรือนกระจก การระบุ และการคัดเลือกแหล่งปล่อย ส่วนที่ดูดกลับ และกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับโครงการและสถานการณ์จำลองพื้นฐาน การตรวจติดตาม การวัดประมาณ การจัดทำเอกสาร และการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการก๊าซเรือนกระจก และจัดการคุณภาพของข้อมูล
  • ส่วนที่ 3 - ระบุหลักการและข้อกำหนด รวมถึงให้แนวทางแก่บรรดาผู้ที่ดำเนินงานหรือจัดการการทดสอบเพื่อรับรองผลและ/หรือการสอบทานผลการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยสามารถนำไปปรับใช้กับการวัดปริมาณ การตรวจติดตาม และการรายงานก๊าซเรือนกระจกของโครงการหรือขององค์กร

เพื่อรับประกันมาตรฐานนี้ในอนาคตให้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ กลุ่มทีมงานทางเทคนิคของมาตรฐาน ISO/TC 207/SC7 ยังคงดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรที่สำคัญ เช่น โครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน (Carbon Disclosure Project - CDP), กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC), สถาบันทรัพยากรโลก (WRI), The Gold Standard Foundation และหน่วยงานที่สำคัญอื่นๆ

ประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรฐาน ISO 14064

ข้อพิสูจน์ในเรื่องความซื่อสัตย์

การสอบทานผลตามมาตรฐาน ISO 14064-1 และมาตรฐาน ISO 14064-2 จะเน้นถึงความถูกต้องของระบบและกระบวนการของคุณเพื่อพิสูจน์ถึงการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Inventory) การรับรอง และรายงานต่างๆ ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 14064 และแสดงถึงการปราศจากข้อผิดพลาด การละเว้น หรือการให้คำแถลงที่ไม่ถูกต้อง

บรรลุเป้าหมาย

การทดสอบเพื่อรับรองผลตามมาตรฐาน ISO 14064-2 จะระบุความซื่อสัตย์ในระดับพื้นฐานของโครงการ แผนการออกแบบ และสมมติฐานที่สนับสนุนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างที่วางแผนไว้

ความสำเร็จของการตรวจสอบเพื่อรับรองผล

การสอบทานผลตามาตรฐาน ISO 14064-1 จะให้การรับรองที่จำเป็นสำหรับการประกาศในเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคุณ การตรวจสอบเพื่อรับรองผลของโครงการ GHG ตามมาตรฐาน ISO 14064-2 จะให้ความเชื่อมั่นว่าโครงการ GHG (ที่มีการดำเนินการตามที่วางแผนไว้) จะช่วยให้คุณสามารถลดการปล่อยไอเสียตามที่วางแผนไว้ การสอบทานผลของโครงการ GHG จะให้การรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณเกี่ยวกับความสำเร็จในการลดการปล่อยไอเสียที่สามารถทำได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 14064

LRQA เป็นหนึ่งในองค์กรตรวจสอบอิสระรายแรกๆ ที่ทำการตรวจสอบเพื่อรับรองผลโดยได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14064 ซึ่งช่วยให้เราสามารถเสนอ การทดสอบเพื่อรับรองผลที่เชื่อถือได้ ภายใต้ขอบเขตตามมาตรฐาน ISO 14064 ส่วนที่ 1 ที่เต็มรูปแบบสำหรับองค์กรใดๆ ในทุกภาคส่วนธุรกิจ

บริการทดสอบเพื่อรับรองผลและการสอบทานผลตามมาตรฐาน ISO 14064  ของเราออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถพัฒนาระบบที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพในการวัดปริมาณ ตรวจติดตาม และรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคุณในระดับองค์กรหรือระดับโครงการ

เพราะเหตุใดจึงควรเลือกใช้บริการจากเรา

ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

LRQA เป็นองค์กรชั้นนำด้านการทดสอบเพื่อรับรองผลและการสอบทานผลตามมาตรฐาน ISO 14064 GHG ทั่วทั้งภาคธุรกิจต่างๆ และโครงการต่างๆ ทั่วโลก นั่นจึงทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีเยี่ยมในการแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรากับลูกค้า เพื่อให้ได้รับการรับรองจากองค์กรตรวจสอบภายนอกเพื่อการสอบทานผล

ประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้

LRQA มีประสบการณ์เชิงลึกด้านการทดสอบเพื่อรับรองผลและการสอบทานผลภายในกลไกการตรวจสอบแบบสมัครใจ เช่น มาตรฐาน ISO 14064 และโครงการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของญี่ปุ่น (Japanese Voluntary Emissions Trading Scheme) รวมทั้งโครงการภายใต้ข้อบังคับในระดับประเทศ ที่ดำเนินการร่วมกับโครงการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของสหราชอาณาจักร (UK Emissions Trading Scheme), โครงการระดับภูมิภาคที่ดำเนินการร่วมกับโครงการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของสหภาพยุโรป (EU Emissions Trading Scheme) และระดับสากลที่ดำเนินการร่วมกับกับ UNFCCC Clean Development Mechanism (CDM) และ Joint Implementation

หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?