เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ISO 14064 GHG Validation and Verification

ได้รับความน่าเชื่อถือผ่านการสอบทานผลของคาร์บอนฟุตพรินต์

มาตรฐาน ISO 14064 การทดสอบเพื่อรับรองผลและการสอบทานผลของก๊าซเรือนกระจก (GHG) ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถเน้นถึงการให้ความสำคัญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ภาพรวม

องค์กรต่างๆ จำนวนมากขึ้นต่างพยายามทำการตรวจติดตามโดยสมัครใจและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการจัดการคาร์บอนฟุตพรินต์ของตนให้ดียิ่งขึ้น มาตรฐาน ISO 14064 จะให้กรอบงานแก่องค์กรต่างๆ สำหรับการบันทึกและการสอบทานผลเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกของตนโดยเป็นการวัดปริมาณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

มาตรฐานนี้มี 3 ส่วนโดยแต่ละส่วนตอบสนองจุดประสงค์เฉพาะ ดังนี้

  • ส่วนที่ 1 - ระบุหลักการและข้อกำหนดในระดับองค์กรเพื่อการวัดปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกำจัด โดยครอบคลุมการออกแบบ การพัฒนา การจัดการ การรายงาน และการสอบทานผลของบัญชีฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
  • ส่วนที่ 2  - สนับสนุนโครงการก๊าซเรือนกระจกประเภทต่างๆ (ต้องมีการชดเชยเครดิตคาร์บอนอย่างเหมาะสมและเป็นโครงการที่ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี) และโครงการภายใน ส่วนที่สองจะระบุหลักการและข้อกำหนดต่างๆ และให้แนวทางในระดับโครงการเพื่อวัดปริมาณ ตรวจติดตาม และรายงานกิจกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือปรับปรุงความสามารถในการกำจัด โดยครอบคลุมการวางแผนโครงการก๊าซเรือนกระจก การระบุ และการคัดเลือกแหล่งปล่อย ส่วนที่ดูดกลับ และกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับโครงการและสถานการณ์จำลองพื้นฐาน การตรวจติดตาม การวัดประมาณ การจัดทำเอกสาร และการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการก๊าซเรือนกระจก และจัดการคุณภาพของข้อมูล
  • ส่วนที่ 3 - ระบุหลักการและข้อกำหนด รวมถึงให้แนวทางแก่บรรดาผู้ที่ดำเนินงานหรือจัดการการทดสอบเพื่อรับรองผลและ/หรือการสอบทานผลการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยสามารถนำไปปรับใช้กับการวัดปริมาณ การตรวจติดตาม และการรายงานก๊าซเรือนกระจกของโครงการหรือขององค์กร

เพื่อรับประกันมาตรฐานนี้ในอนาคตให้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ กลุ่มทีมงานทางเทคนิคของมาตรฐาน ISO/TC 207/SC7 ยังคงดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรที่สำคัญ เช่น โครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน (Carbon Disclosure Project - CDP), กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC), สถาบันทรัพยากรโลก (WRI), The Gold Standard Foundation และหน่วยงานที่สำคัญอื่นๆ

ประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรฐาน ISO 14064

ข้อพิสูจน์ในเรื่องความซื่อสัตย์

การสอบทานผลตามมาตรฐาน ISO 14064-1 และมาตรฐาน ISO 14064-2 จะเน้นถึงความถูกต้องของระบบและกระบวนการของคุณเพื่อพิสูจน์ถึงการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Inventory) การรับรอง และรายงานต่างๆ ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 14064 และแสดงถึงการปราศจากข้อผิดพลาด การละเว้น หรือการให้คำแถลงที่ไม่ถูกต้อง

บรรลุเป้าหมาย

การทดสอบเพื่อรับรองผลตามมาตรฐาน ISO 14064-2 จะระบุความซื่อสัตย์ในระดับพื้นฐานของโครงการ แผนการออกแบบ และสมมติฐานที่สนับสนุนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างที่วางแผนไว้

ความสำเร็จของการตรวจสอบเพื่อรับรองผล

การสอบทานผลตามาตรฐาน ISO 14064-1 จะให้การรับรองที่จำเป็นสำหรับการประกาศในเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคุณ การตรวจสอบเพื่อรับรองผลของโครงการ GHG ตามมาตรฐาน ISO 14064-2 จะให้ความเชื่อมั่นว่าโครงการ GHG (ที่มีการดำเนินการตามที่วางแผนไว้) จะช่วยให้คุณสามารถลดการปล่อยไอเสียตามที่วางแผนไว้ การสอบทานผลของโครงการ GHG จะให้การรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณเกี่ยวกับความสำเร็จในการลดการปล่อยไอเสียที่สามารถทำได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 14064

LRQA เป็นหนึ่งในองค์กรตรวจสอบอิสระรายแรกๆ ที่ทำการตรวจสอบเพื่อรับรองผลโดยได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14064 ซึ่งช่วยให้เราสามารถเสนอการทดสอบเพื่อรับรองผลที่เชื่อถือได้ ภายใต้ขอบเขตตามมาตรฐาน ISO 14064 ส่วนที่ 1 อย่างเต็มที่แก่องค์กรใดๆ ในทุกภาคส่วนธุรกิจ

บริการทดสอบเพื่อรับรองผลและการสอบทานผลตามมาตรฐาน ISO 14064 ของเรา ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถพัฒนาระบบที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพในการวัดปริมาณ ตรวจติดตาม และรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคุณในระดับองค์กรหรือระดับโครงการ

ทำไมจึงควรเลือกดำเนินงานกับเรา?

ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

LRQA เป็นองค์กรตรวจสอบอิสระแถวหน้าสำหรับมาตรฐาน ISO 14064 การสอบทานผลและการทดสอบเพื่อรับรองผลของก๊าซเรือนกระจกในภาคส่วนต่างๆ และแผนงานต่างๆ ทั่วโลก นั่นจึงทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีเยี่ยมในการแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรากับลูกค้า เพื่อให้ได้รับการรับรองจากองค์กรตรวจสอบภายนอกสำหรับการทดสอบเพื่อรับรองผล

ประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้

LRQA has in-depth experience of validation and verification within voluntary mechanisms such as ISO 14064 and the Japanese Voluntary Emissions Trading Scheme, as well as regulated schemes at a national level with the UK Emissions Trading Scheme, regional level with the EU Emissions Trading Scheme and international level with the UNFCCC Clean Development Mechanism (CDM) and Joint Implementation.

หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา Hit enter to search

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?