Skip content
Aerial view of roundabout in a city

การสร้างหลักพื้นฐานของวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด

มอบความพอใจให้แก่ลูกค้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของคุณ และสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยมากขึ้นด้วยการตรวจรับรองระบบการจัดการที่เป็นอิสระ

คุณภาพ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพและความปลอดภัย

+66(2) 459 0252

ขอใบเสนอราคา

ลูกค้าพึงพอใจ การจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น และการบูรณาการที่ง่ายดาย

การตรวจรับรองที่ได้รับการยอมรับเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพหลัก มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพและความปลอดภัย จะแสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณเห็นว่า คุณได้นำระบบการจัดการมาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล ทำให้องค์กรของคุณเป็นซัพพลายเออร์ นายจ้าง และคู่ค้าที่น่าสนใจ

บริการที่ครอบคลุมของเราในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพและความปลอดภัย

แม้ว่าความสอดคล้องจะเป็นด้านหนึ่งที่สำคัญของบริการในการรับรอง แต่ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราจะเปลี่ยนการประเมินให้เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่ทรงพลัง เพื่อปรับปรุงและปกป้องประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยการทำความเข้าใจว่าอะไรที่สำคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณอย่างแท้จริง เราจะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงระบบการจัดการและธุรกิจของคุณไปพร้อมๆ กัน โดยผ่านบริการด้านการรับรองและการฝึกอบรมที่ครอบคลุม

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติมว่าเราสามารถช่วยเหลือองค์กรของคุณได้อย่างไร

ติดต่อเรา

ข้อมูลเชิงลึก

ข่าวสาร

งานกิจกรรม