Skip content
RTANL ESG article

Διασφάλιση ESG – μια ευκαιρία για διαφάνεια και εμπιστοσύνη.

+30 21 11 99 6522

Επικοινωνία

Heather Moore Supply Chain Technical Director for Sustainability Προφίλ

Η δημιουργία εμπιστοσύνης στις πρακτικές που αφορούν την Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG) περιπλέκεται από τον ρυθμό μεταβολής των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, με τεράστιες περιφερειακές και εταιρικές αποκλίσεις.

Οι ειδικοί στη διασφάλιση επωνυμίας, όπως η LRQA, πρωτοστατούν στην τήρηση προτύπων, κατευθυντήριων γραμμών και βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να ανταποκριθούν στον έλεγχο των ενδιαφερομένων μερών και να βοηθήσουν στη μακροχρόνια θωράκιση των επιχειρήσεων έναντι των εξελισσόμενων κανονισμών.

Απόδειξη καλών προθέσεων

Οι πελάτες, οι εργαζόμενοι και οι επενδυτές φέρνουν ολοένα και περισσότερο τα θέματα που αφορούν την Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG) στο επίκεντρο όταν λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται. Ο αυξανόμενος ακτιβισμός των μετόχων και των καταναλωτών, καθώς και οι νέες μορφές των κανονισμών, σημαίνουν ότι δεν αρκεί πλέον η απλή δήλωση των φιλοδοξιών ή των καλών προθέσεων.

Η πρόκληση είναι να αποδειχθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη ότι οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες έχουν ουσιαστική δράση και αντίκτυπο σε όλο το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας και την αλυσίδα εφοδιασμού της. Οι εταιρείες που μπορούν να το επιτύχουν αυτό έχουν την ευκαιρία να εδραιώσουν μακροπρόθεσμη αφοσίωση, υποστήριξη και ακόμη και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Καθορισμός προτύπων

Αυτό που διακυβεύεται είναι η εμπιστοσύνη, αναμφισβήτητα το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο κάθε επιχείρησης ή επωνυμίας.
Για να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη, η υποστήριξη από τρίτους είναι το κλειδί. Η οικοδόμηση της αξιοπιστίας μέσω της ανεξάρτητης διασφάλισης μπορεί να συμβάλει στην κατάδειξη της δέσμευσης ενός οργανισμού για ανοικτή παρακολούθηση της προόδου του όσον αφορά τους στόχους και τις αξίες του.
Τα πρότυπα που έχουν θεσπιστεί από φορείς όπως ο ISO έχουν καθιερωθεί εδώ και καιρό ως σήματα εμπιστοσύνης και ακεραιότητας. Στον κόσμο της βιωσιμότητας, τα πρότυπα επαλήθευσης και διασφάλισης, όπως τα WBCSD/WRI GHG Protocol, ISO 14064, SASB, SMETA και TCFD, είναι ευρέως αναγνωρισμένα από τους επενδυτές και τα ενδιαφερόμενα μέρη και υποστηρίζουν τη συγκρισιμότητα και τη διαφάνεια των δεδομένων ESG που δημοσιοποιούνται.

Το πρόβλημα που προκύπτει με τη διασφάλιση μιας ευρύτερης στρατηγικής ESG είναι ότι τα ουσιώδη θέματα για κάθε κλάδο μπορεί να είναι τόσο ποικίλα που δεν υπάρχουν παγκοσμίως αναγνωρισμένα πρότυπα για πολλές από τις απαιτήσεις που αφορούν όλους τους κλάδους. Στην πραγματικότητα, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη διεθνής συζήτηση σχετικά με τον ορισμό της λέξης «βιώσιμος», με το ποια «περιβαλλοντικά» μέτρα πρέπει να παρακολουθούνται και τι ακριβώς πρέπει να καλύπτει η «κοινωνική» ευθύνη. Πώς μπορούν, λοιπόν, οι επιχειρήσεις να αξιολογήσουν τις επιδόσεις τους με βάση ισχυρά κριτήρια αναφοράς;

Ανομοιόμορφη πρόοδος

Η ταχύτερη πρόοδος σημειώνεται στον τομέα της παρακολούθησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με συντονισμένες προσπάθειες για την καθιέρωση συμφωνίας σχετικά με τη μέτρηση και τους επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους, οι οποίες επικεντρώνονται γύρω από τις συνεδριάσεις του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή και προωθούνται από οργανισμούς όπως o CDP – ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διαχειρίζεται το παγκόσμιο σύστημα περιβαλλοντικής γνωστοποίησης για εταιρείες, πόλεις, κράτη και περιφέρειες.

Στην 26η Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή που έλαβε χώρα στη Σκωτία, εγκαινιάστηκε το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Βιωσιμότητας (ISSB) ως ένας ανεξάρτητος, ιδιωτικός φορέας που αναπτύσσει και εγκρίνει τα Πρότυπα Γνωστοποίησης Βιωσιμότητας IFRS. Αυτό θα συμβάλει αναμφίβολα στην αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά τη λογιστική, αλλά έχει αναγνωριστεί από πολλούς παρατηρητές, όπως ο Jason Saul, εκτελεστικός διευθυντής του Center for Impact Sciences του Πανεπιστημίου του Σικάγο, ότι μεγάλο μέρος της επικέντρωσης στις επιδόσεις ESG μέχρι σήμερα έχει στραφεί σε εκείνα τα αποτελέσματα που είναι πιο εύκολα μετρήσιμα και ποσοτικοποιημένα από τον χρηματοοικονομικό κόσμο.

Τόσο για τον κοινωνικό όσο και για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, υπάρχουν πολλές περισσότερες δραστηριότητες και μέτρα που προχωρούν πέρα από τον ισολογισμό, όπως η υγεία και η ασφάλεια, η ευημερία και η υπεύθυνη προμήθεια. Δεν είναι απλώς ζήτημα συμμόρφωσης – πολλές εταιρείες εφαρμόζουν φιλοκοινωνικές πολιτικές και συμπεριφορές που επηρεάζουν θετικά τις ζωές και το περιβάλλον. Αυτές οι ενέργειες αποτελούν το σημαντικότερο στοιχείο για την εδραίωση του σκοπού της επωνυμίας, προωθώντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την επιχειρηματική ανάπτυξη. Ωστόσο, αυτές οι κοινωνικές επιπτώσεις συχνά δεν αποτιμώνται ευρέως στα δεδομένα ESG, με αποτέλεσμα να παραβλέπεται η «κοινωνική» πτυχή.

Καθορισμός αξιών

Κάθε επιχείρηση βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο της πορείας της και δεν υπάρχει μια λύση που να ταιριάζει σε κάθε περίπτωση. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει παγκόσμια συνοχή, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιδιώξουν να εξασφαλίσουν τη διασφάλιση σε συνεργασία με έναν έμπειρο εξωτερικό πάροχο.

Τα πρότυπα μπορούν να αναπτυχθούν κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζουν τις δηλωμένες αξίες και θέσεις ενός οργανισμού στην πορεία του προς τη βιωσιμότητα, ενώ η πρόοδός του θα ελέγχεται σε σχέση με τις βασικές γραμμές που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις πολιτικές του. Η διαδικασία λειτουργίας με βάση αυτά τα μέτρα και ο ανεξάρτητος έλεγχος ως προς αυτά επιτρέπει την καλύτερη παρακολούθηση, κατανόηση και διαχείριση των επιδόσεων. Έτσι, διασφαλίζεται ότι οι προσπάθειες καταβάλλονται στους σωστούς τομείς της επιχείρησης που θα έχουν τον μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο.

Τα πρότυπα και η ανεξάρτητη διασφάλιση δεν αποτελούν πολύτιμο εργαλείο μόνο για τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη. Επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να διατηρούν την εποπτεία των δικών τους προμηθευτών και των υπεργολάβων που βρίσκονται πιο κάτω στην αλυσίδα. Έτσι, παρέχεται η ευκαιρία να καταδειχθεί ο ευρύτερος θετικός αντίκτυπος και η ηγετική ικανότητα σε τομείς πέραν της άμεσης ευθύνης ενός οργανισμού, ενώ παράλληλα οικοδομούνται ισχυρότερες σχέσεις με τους προμηθευτές και καθιερώνονται πιο ευέλικτες μέθοδοι για την επίτευξη της ποιότητας και του ελέγχου.

Μελλοντική ανταπόκριση στους κανονισμούς

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να καθιερώσουν ισχυρό έλεγχο ESG θα είναι σε καλή θέση να προβλέπουν τους νέους κανονισμούς, αποφεύγοντας την εκ των υστέρων διαμόρφωσή τους από αυτούς. Ένα καλό παράδειγμα είναι η προτεινόμενη οδηγία της ΕΕ για την υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον σε όλες τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Η προτεινόμενη οδηγία θα μπορούσε να επιφέρει δαπανηρές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις και τα διευθυντικά στελέχη σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και να περιλαμβάνει ένα καθεστώς αστικής ευθύνης που θα επιτρέπει στα θύματα να μηνύουν τις εταιρείες για ζημιές που προκύπτουν από την αποτυχία της εταιρείας να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας.

Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν μεγαλύτερη αξία για τη φήμη, παρότι βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, καθώς επιδεικνύουν θετική συμπεριφορά προτού άλλες εταιρείες υιοθετήσουν το ίδιο παράδειγμα συμμόρφωσης. Ο σχεδιασμός και η προσαρμογή προγραμμάτων διασφάλισης με βάση εξειδικευμένες γνώσεις όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις της διεθνούς πολιτικής θα προστατεύσει αυτές τις επενδύσεις που έχουν γίνει σε σχέση με τη φήμη, όταν οι ρυθμιστικές αρχές και οι ανταγωνιστές καλύψουν την καθυστέρησή τους.

Χωρίς καμία υστέρηση

Για να αποκτήσουν το πλεονέκτημα της πρωτοπορίας, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιτύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση από τις επενδύσεις τους στον τομέα των ESG πρέπει να καθιερώσουν τώρα ισχυρές μεθόδους μέτρησης και διασφάλισης. Το εναλλακτικό ενδεχόμενο είναι να διατηρήσουν την εκ των υστέρων προσαρμοστικότητά τους, αναγκαζόμενες από τις ρυθμιστικές αρχές να δράσουν μεταγενέστερα, διακινδυνεύοντας να υποστούν βλάβη της φήμης τους και προσπαθώντας να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε έναν κόσμο που εστιάζει ολοένα και περισσότερο στην ESG.

Έκθεση «Ο κίνδυνος μέσα από ένα νέο οπτικό πρίσμα»

Διαβάστε την έκθεσή μας «Risk Through a News Lens» (Ο κίνδυνος μέσα από ένα νέο οπτικό πρίσμα) για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες ψηφιακής διασφάλισης, επιθεώρησης, πιστοποίησης και διορατικότητας της LRQA μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να διασφαλίσει το μέλλον.

Έκθεση «Ο κίνδυνος μέσα από ένα νέο οπτικό πρίσμα»
RTANL