Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

EU ETS (EU Emissions Trading Scheme)

Μειώστε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η επαλήθευση ως προς το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (EU ETS) πιστοποιεί τη συνεχή δέσμευσή σας για χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Τι είναι το EU ETS;

Το EU ETS αφορά την εκχώρηση και την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με ανώτατα όρια που καθορίζονται από κάθε κράτος μέλος. Στη συνέχεια, κατανέμονται δικαιώματα σε κάθε εγκατάσταση που καλύπτεται από το σύστημα.

Η φάση ΙΙΙ του EU ETS, που τέθηκε σε ισχύ το 2013, θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και περιλαμβάνει εναρμονισμένες μεθοδολογίες εκχώρησης, πρόσθετα GHG και πηγές εκπομπών. Σύμφωνα με τη φάση 3 του EU ETS, κάθε επιλέξιμη εγκατάσταση απαιτείται να καταρτίζει και να υποβάλλει επαληθευμένη ετήσια έκθεση εκπομπών στην αρμόδια αρχή μεταξύ της 28ης Φεβρουαρίου και το τέλος Μαρτίου κάθε έτους (η προθεσμία εξαρτάται από το κράτος μέλος στο οποίο λειτουργεί η εγκατάσταση). Η έκθεση επαληθεύει τις εκπομπές του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, διανέμοντας στη συνέχεια δικαιώματα που αντιστοιχούν στις επαληθευμένες εκπομπές.

Ετήσια επαλήθευση κατά EU ETS3

Η ανεξάρτητη υπηρεσία ετήσιας επαλήθευσης κατά EU ETS της LRQA θεσπίζει ισχυρούς, αναπαραγώγιμους μηχανισμούς για την ποσοτικοποίηση, την παρακολούθηση και την αναφορά των ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της εγκατάστασης.

Η LRQA υποστηρίζει όλους τους τύπους εγκαταστάσεων που πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της φάσης 3 του EU ETS, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας χημικών, υάλου, μεταλλουργίας, χαρτιού και διυλιστηρίων, καθώς και εγκαταστάσεις καύσης με θερμική κατανάλωση 20 MW ή μεγαλύτερη.

Σύμφωνα με το EU ETS3, οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να υποβάλλουν ετήσια έκθεση για τις εκπομπές GHG, η οποία πρέπει να επαληθευτεί από διαπιστευμένο φορέα μέχρι τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους. Μετά την επαλήθευση, εκχωρείται σε αυτούς ο αντίστοιχος αριθμός δικαιωμάτων μέχρι τις 30 Απριλίου του ίδιου έτους.

Βασική επαλήθευση κατά EU ETS3

Η υπηρεσία βασικής επαλήθευσης κατά EU ETS3 της LRQA βοηθά τους οργανισμούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της βασικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας μέσω αξιόπιστων, αναπαραγώγιμων μηχανισμών που ποσοτικοποιούν, παρακολουθούν και αναφέρουν τις ετήσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Τα δικαιώματα εμπορίας εκπομπών βασίζονταν αρχικά σε δεδομένα αναφοράς (2005-2008 ή προαιρετικά 2009-2010), που απαιτούσαν επαλήθευση από διαπιστευμένο φορέα έως τον Ιούλιο του 2011. Κατά τη φάση 3 (2013-2020), οι νεοεισερχόμενοι φορείς και οι φορείς εκμετάλλευσης που εμπλέκονται σε αλλαγή δυναμικότητας, συγχωνεύσεις και διασπάσεις, εμπίπτουν στο πεδίο «Νεοεισερχόμενοι και κλείσιμο εγκαταστάσεων». Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υποβάλουν αίτηση για βασική επαλήθευση από διαπιστευμένο φορέα.

Σύμφωνα με την απαίτηση αυτή, οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την επαλήθευση της εκχώρησης δωρεάν δικαιωμάτων εμπορίας εκπομπών από διαπιστευμένο φορέα εντός 12 μηνών από την έναρξη των κανονικών δραστηριοτήτων. Αυτή η απαίτηση αφορά την επαληθευμένη και εγκεκριμένη πρώτη ημέρα μιας συνεχούς περιόδου 90 ημερών κατά τη διάρκεια της οποίας η εγκατάσταση λειτουργεί στο 40% τουλάχιστον της δυναμικότητας για την οποία έχει σχεδιαστεί ο εξοπλισμός.

Τα οφέλη του EU ETS

Εμπιστοσύνη ενδιαφερομένων μερών

Η επαλήθευση κατά EU ETS αποδεικνύει ότι ο οργανισμός σας πληροί τους στόχους εκπομπών GHG.

Μείωση του κόστους

Μπορείτε να επωφεληθείτε από την πώληση του πιστωτικού υπολοίπου που η εταιρεία σας δεν χρειάζεται πλέον.

Ελαχιστοποίηση κινδύνου

Με τη σταδιακή επαλήθευση, εντοπίζετε ελλείψεις ως προς τις απαιτήσεις του EU ETS και έτσι μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης.

Χρειάζεστε βοήθεια με το EU ETS;

Εάν η εταιρεία σας είναι νέα στο EU ETS ή έχει μεταβεί από τη φάση 2, η ανεξάρτητη επαλήθευση τρίτου μέρους της LRQA μπορεί να σας βοηθήσει να ανταποκριθείτε στις υποχρεωτικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων. Η LRQA παρέχει ετήσιες επαληθεύσεις, αιτήσεις αποθεμάτων για νεοεισερχόμενους, κλεισίματα και εξορθολογισμούς, καθώς και επιθεώρηση εντοπισμού ελλείψεων και υποστήριξη για τη φάση 3.

Είμαστε από τους πρώτους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης κατά EU ETS και με την επαλήθευση δύο σταδίων ελαχιστοποιούμε τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης, μειώνοντας παράλληλα πιθανή διακοπή των λειτουργιών σας.

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;

Τεχνογνωσία

Οι εμπειρογνώμονες της LRQA είναι ειδικοί στα συστήματα διαχείρισης και εξειδικευμένοι σε όλο το φάσμα της επαλήθευσης εκπομπών και εγγυώνται την εμπεριστατωμένη επιθεώρηση των επιχειρηματικών λειτουργιών σας.

Ασυναγώνιστη εμπειρία

Προσφέρουμε υπηρεσίες αξιολόγησης και επαλήθευσης σε πελάτες υψηλού κύρους και σε τομείς όπως η διαχείριση αποβλήτων, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, η μεταλλουργία, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τα πυρηνικά και το Δημόσιο, με άμεσα οφέλη για την επιχείρησή σας.

Αμεροληψία

Η LRQA παραμένει ανεξάρτητη και αμερόληπτη καθώς αναλύει οποιαδήποτε πιθανότητα για σύγκρουση συμφερόντων όπως αυτή προκύπτει από την παροχή των υπηρεσιών της. Δεν παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για συστήματα διαχείρισης διατηρώντας έτσι ανέπαφη την αντικειμενικότητά μας. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;