Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Bokningsvillkor

Bokning och bekräftelse

Bokning är bindande till det kurstillfälle som du har valt och vi kommer att skicka en bekräftelse så snart du har antagits på kursen eller programmet.

Avbokning

Vid en eventuell avbeställning av en bokad kurs kommer följande avgifter debiteras av det totala beloppet:

Skriftligt meddelade innan kursstart:

Avgifter (% av kursavgiften )


 56 vanliga kalenderdagar eller mer

 Noll 

42-55 vanliga kalenderdagar

 30% 

28-41 vanliga kalenderdagar

50% 

 28 vanliga kalenderdagar

100%

 

En eventuell avbokning träder i kraft först när vi tar emot den skriftligen.

Fakturering
Betalning från kunden enligt detta avtal skall ske till fullo i överenskommen valuta inom 30 dagar från fakturadatum. Alla avgifter och utlägg är föremål för beskattning i enlighet med gällande lagstiftning. Kunden åtar sig att betala samtliga LRQA gällande avgifter för tjänsterna och att betala ostridigt belopp inom 30 dagar från fakturadatum. LRQA förbehåller sig rätten att årligen justera dröjsmålsränta på förfallet belopp i enlighet med 6 § räntelagen eller motsvarande ränta hos centralbanken eller jämförligt institut i det land där Kunden har sitt säte. Vidare förbehåller sig LRQA rätten att ställa in sina tjänster till dess att förfallet belopp är tillfullo betalt, inklusive dröjsmålsränta.

Kursmaterial
I utbildningen ingår kursmaterial och dokumentation. Som kursdeltagare får du själv använda kursmaterialet och lagra det på din dator/server men du får inte utan tillstånd från LRQA sprida det vidare till någon annan person att använda. Du samtycker till att inte göra några kopior av materialet eller ta bort logotypen eller upphovsrättsmeddelandet utan vårt tidigare skriftliga samtycke.

Inställd eller flyttad Utbildnind
LRQA förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej. Om detta sker meddelas du i god tid. Vi förbehåller oss även rätten till ändringar av föreläsare, program, tid och plats.

Force majeure och Skadeslöshet
Inga skadeståndskrav kan lämnas av någon part för brister som kunde anses som kontraktsbrott där orsaken till bristen rimligen ligger utan för partens kontroll. LRQA ansvarar inte för skador, förseningar, påverkan på uppdraget eller utebliven närvaro som åsamkas kunden på grund av krig, inbördeskrig, revolution eller uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof, sjukdom, dödsfall eller liknande händelse som LRQA ej kan råda över eller förutse.

Lagval
Svensk rätt skall gälla vid tillämpning och tolkning av detta urbilsningaavtal och tvister skall prövas av svensk domstol.

 

 

Klicka här för mer information om våra utbildningar.

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag