เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

FSSC 22000 v4.1 – ข้อกำหนดเพิ่มเติมใหม่ มกรำคม 2562

FSSC 22000 v4.1 – ข้อกำหนดเพิ่มเติมใหม่ มกรำคม 2562.

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการของผู้ถือผลประโยชน์ร่วม (BoS) สาหรับมาตรฐาน FSSC 22000 รุ่น 4.1 ตัดสินใจว่านับจากวันที่ 31 มกราคม 2562, ข้อกาหนดใหม่ที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกนามาพิจารณาโดย CB (ผู้ให้การรับรอง)

เหตุผลในการเพิ่มข้อกาหนดใหม่ก็เพราะ FSSC 22000 นั้นจะถูกเทียบกับ GFSI (โครงการความปลอดภัยอาหารสากล) แบบแผนของ The FSSC 22000 สร้างขึ้นจากการการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ โดยใช้ข้อกาหนด ที่ระบุไว้ในเอกสารคู่มือ/ข้อกาหนดในการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของ GFSI ซึ่งเป็นผลให้มาตรฐาน FSSC 22000 จะต้องปรับให้เข้ากับข้อกาหนด 13 ข้อ

ได้รับการติดต่อ

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?