Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Verifikace uhlíkové stopy výrobků dle normy ISO 14067

Určete přesnou, nezávisle ověřenou uhlíkovou stopu výrobků.

Přehled normy ISO 14067

Norma ISO 14067 stanovuje principy, požadavky a pokyny pro kvantifikaci a vykazování uhlíkové stopy výrobků a je v souladu s normami pro posuzování životního cyklu (ISO 14040 a ISO 14044). Tato norma přispívá k 13. cíli udržitelného rozvoje OSN pro oblast klimatických změn.

Mnoho zákazníků hledá možnosti nákupu umožňující napomáhat k ochraně planety proti klimatickým změnám. Společnosti, které myslí dopředu, proto měří uhlíkovou stopu svých výrobků, aby spotřebitelé mohli učinit svou volbu a aby tyto společnosti mohly současně lépe porozumět emisím skleníkových plynů ze svých provozů a díky tomu je omezit. Zainteresované strany, včetně investorů a zaměstnanců, také apelují na společnosti, aby zavedly účinná opatření s ohledem na problematiku ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a vedení podniku, a důležitý krok při dosažení tohoto cíle představuje verifikace uhlíkové stopy výrobků.

Přínosy normy ISO 14067

Požadavky zainteresovaných stran – Interní i externí zainteresované strany požadují přesné, transparentní informace, které jim pomohou činit rozhodnutí o nákupu výrobků. Nezávislá verifikace uhlíkové stopy výrobků umožňuje zainteresovaným stranám posoudit důkladnost a spolehlivost tvrzení značky.

Konkurenční výhoda – Zákazníci si vybírají výrobky zanechávající nižší uhlíkovou stopu a od společností očekávají, že mají zavedena opatření na snížení emisí skleníkových plynů. Ve vztahu k výrobkům a službám tato cesta začíná stanovení uhlíkové stopy, kterou je následně třeba verifikovat. Předložením verifikace uhlíkové stopy výrobku garantované společností LRQA společnosti získávají konkurenční výhodu, zvyšují reputaci své značky a zlepšují svou výkonnost v oblasti ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a vedení podniku.

Vyšší efektivita – Verifikace uhlíkové stopy výrobku od společnosti LRQA může odhalit neefektivitu, plýtvání, nedostatky ve sběru údajů, chyby či nesprávná tvrzení v procesu, díky čemuž lze nalézt možnosti snížení nákladů a příležitosti neustálého zlepšování.

Srovnávání – Pro podniky může být obtížné rozlišovat výrobky podle jejich uhlíkové stopy. Nezávislý audit zvyšuje přehlednost a poskytuje důvěru v přesnost a spolehlivost údajů.

Řízení rizik – Jako důležitou součást výkonnosti v oblasti ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a vedení podniku snižuje verifikace uhlíkové stopy výrobků od společnosti LRQA rizika, chrání kontinuitu podniku a demonstruje schopnost čelit klimatickým změnám.

Chcete-li se dozvědět více informací o verifikaci dle normy ISO 14067, obraťte se na nás

 

Potřebujete pomoci s verifikací uhlíkové stopy výrobků?

Verifikace LRQA poskytuje nezávislé ověření údajů, zvyšuje transparentnost a pomáhá při provádění klíčových rozhodnutí. Ověření, že uhlíková stopa výrobku vyhovuje normě ISO 14067, je zásadní pro zvyšování věrohodnosti uhlíkové stopy a pro dosahování lepších výsledků.

Verifikace LRQA obvykle sestává ze dvou fází:

1. fáze – prvotní zhodnocení údajů, plán verifikace a plán nahodilé kontroly.
2. fáze – verifikace údajů, vytvoření seznamu nálezů. Konečný výkaz a Osvědčení o auditu.

Má-li váš podnik rozsáhlou, ale neověřenou analýzu uhlíkové stopy výrobků nebo pokud se na svou cestu teprve vydáváte, obraťte se na nás – pomůžeme vám maximalizovat přínosy verifikovaných údajů.

LRQA: Váš spolehlivý partner při změně rámce udržitelnosti.

Jsme zde, abychom vám pomohli vyrovnat se s rychle se měnícím světem, a to prostřednictvím společné práce na řízení a zmírnění rizik, kterým čelíte. Od zajištění souladu s předpisy po transformaci dodavatelského řetězce s využitím údajů, naším úkolem je pomoci vám formovat budoucnost, spíše než nechat budoucnost, aby formovala vás.

Technická odbornost – Díky technickým znalostem a zkušenostem s projektovým řízením našich globálně uznávaných, zkušených a náležitě proškolených odborníků v oblasti ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a vedení podniku můžeme naše auditní služby přizpůsobit konkrétním potřebám vaší organizace. Přinášíme mezinárodní odbornost a hluboké znalosti podpořené prvotřídními dovednostmi v oblasti projektového řízení a komunikace.

Strategická vize – Podniky po celém světě věří společnosti LRQA, že jim pomůže transformovat jejich výkonnost v oblasti udržitelnosti a ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a vedení podniku. LRQA je partnerem v oblasti verifikace uhlíkové stopy výrobků a jedním z nejdéle působících poskytovatelů verifikace skleníkových plynů uznávaný více než 45 nezávislými akreditačními orgány jako poskytovatel certifikace třetí stranou, verifikace a auditů údajů v oblasti klimatických změn a udržitelnosti. Můžeme poskytnout nezávislou verifikaci a audity podle řady norem, schémat a směrnic, včetně ISO 14064, EU/UK ETS, GRI a AA1000.

Efektivní partnerství – Vybudovali jsme tisíce stálých partnerství s klienty postavených na společných hodnotách a našem globálním renomé, oborovém prvenství a znalostech sektoru. V rychle se měnícím prostředí udržitelnosti jsou všechny podniky jedinečné. Proto s vámi naši odborníci spolupracují, abychom plně porozuměli vašim potřebám a cílům, a lépe tak pochopili, jak je můžeme podpořit.

Věříme, že naši zákazníci potřebují novou podobu partnera. Partnera, který dokáže spojit technické znalosti a odbornost s datovými nástroji a zajistit tak transformaci výkonnosti, budovat důvěru a udržitelný rozvoj.

Chcete získat více informací o této službě?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?