Skip content
+420 281 910 369

Kontaktujte nás

Kurz je přínosný pokud…

 • Plánujete provádět interní audity systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle kritérií normy ISO 45001:2018.
 • Provádíte interní audity, ale ještě jste neměli žádné školení interních auditorů jakéhokoliv ze systémů managementu.
 • Plánujete provádět interní audity u vašich dodavatelů.

Co se naučíte…

 • Interpretovat požadavky ISO 45001:2018 s ohledem na systém OHS ve vaší organizaci.
 • Naučíte se provádět audity v souladu s aktuální normou ISO 19011.
 • Posuzovat požadavky ISO 45001:2018 a zdůvodňovat možná rizika pro vaši organizaci v případě nesplnění konkrétního požadavku.
 • Pochopíte cyklus auditu od zadání auditu po jeho provedení a zhodnocení jeho efektivity.
 • Naučíte se využívat dostupných zdrojů, včetně kompetencí auditorů pro naplánování auditu.
 • Budete umět zhodnotit rizika procesu auditu a navrhnout opatření k jejich zmírnění.
 • Naučíte se využívat příležitostí k zefektivnění auditního procesu.
 • Naučíte se správně komunikovat s auditovanými tak, aby byl audit chápán jako zdroj informací potřebných ke zefektivnění systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví práci ve vašem podniku.
 • Budete schopni rozlišit podstatné odchylky od požadavků normy ISO 45001 od méně podstatných s ohledem na cíl auditu.
 • Naučíte se formulovat neshody ve čtyřech základních krocích tak, aby byly srozumitelné všem subjektům, které budou s neshodami dále pracovat.
 • Budete umět neshody zdůvodnit především z hlediska možných rizik, která by se mohla projevit, pokud by nebyla včas přijata účinná nápravná opatření.
 • Budete umět posoudit přijatá opatření k neshodám z hlediska jejich efektivity a zaměření na odstranění kořenových příčin.
 • Obecné zásady provádění auditu budete umět využít i pro jiné systémy, než je EnMS, jako jsou např. QMS (požadavky ISO 9001), EMS (požadavky ISO 14001) nebo QMS (ISO 9001), anebo v integrovaných systémech managementu.
 • Vaší docházkou na kurzu, aktivní účastí v průběhu a závěrečným písemným testem získáte certifikát k prokázání kompetencí interního auditora OHS ISO 45001.

Co byste měli znát…

 • Základní povědomí o systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vaší organizaci
  • Politice a cílech OHS
  • Auditech druhou a třetí stranou ve vaší organizaci, např. Inspektorátu bezpečnosti práce.
 • Základní povědomí o termínech:
  • co je to proces, procesní řízení
  • cyklus PDCA
  • riziko/příležitosti
  • uchovávané a udržované dokumentované informace
  • neshoda a nápravné opatření.
 • Mít základní osobní předpoklady pro práci auditora, jako jsou
  • etické chování
  • komunikační dovednosti
  • schopnost naslouchat druhým
  • samostatnost
  • respekt k auditovaným.

školení z LRQA

Každý se učíme jinak. Zatímco někteří lidé dávají přednost prezenční výuce, jiní mohou preferovat virtuální výuku.

Proto nabízíme kurzy v různých formátech, abychom se ujistili, že je tu něco pro každého, bez ohledu na preference nebo pokročilost.

Může Vás zajímat…

 • Auditor jiných systémů managementu, vedoucí auditor
 • Audit u dodavatele
 • Audit se specifickým zaměřením:
  • na rizika
  • skoro nehody
  • prevenci
 • Nástroje analýzy rizik
 • Efektivní audit u dodavatele
 • Interní auditor EMS (ISO 14001:2015)
 • Interní auditor integrovaného systému managementu (QMS, EMS, OHS)
 • Efektivní audit y hlediska měkkých dovedností

Časový rozsah kurzu

 • Prezenční výuka: 2 dny (9:00 – 17:00).
 • Virtuální kurz: 2 dny (8:30 – 16:00).

V ceně je zahrnuto

 • Studijní materiály
 • Osvědčení pro absolventy
 • Občerstvení a oběd (jen v případě prezenční výuky)

Platba

Fakturu obdržíte po skončení kurzu.

Druh osvědčení

Úspěšným absolventům je vystaven Certifikát Interního auditora ISO 45001:2018 potvrzující absolvování kurzu a splnění závěrečné zkoušky. Účastníci jsou informováni o celkovém hodnocení (Prospěl/Neprospěl). Konkrétní bodové ohodnocení zkoušky není účastníkům sdělováno. Certifikát zasíláme absolventům ve formátu PDF e-mailem. Platnost certifikátu není časově omezena.

Na míru

Spolupracujte s našimi odbornými školitely, kteří vám vytvoří školení přesně podle vašich požadavků. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.

Firemní školení

Pokud hledáte kurz pro čtyři a více osob, může pro vás být firemní školení cenově výhodnější. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.