Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

1920x540 - AS 9100 (02)

S padělky se již mnoho let potýká řada odvětví. Zvláště problematické jsou v obl

S padělky se již mnoho let potýká řada odvětví. Zvláště problematické jsou v oblastech výrobků z oceli a elektronických komponent.

Kvůli možným rizikům pro shodu produktů k použití v letectví, kosmonautice a obraně byla v rámci systému řízení kvality AS 9100 revidována nejnovější řada norem, do níž byly přidány konkrétní doplňkové požadavky na prevenci padělaných dílů.

Padělek je oficiálně definován jako jakýkoli neoprávněně zkopírovaný, imitovaný, nahrazený či pozměněný díl, který je vědomě nepravdivě prezentován jako pravý díl od OEM nebo autorizovaného výrobce.

Stejně jako pro samotný produkt platí tato definice i pro průvodní dokumentaci, například certifikát o hutní zkoušce nebo prohlášení o shodě.

Jak se lze padělkům vyhnout?

Chcete-li se vyhnout padělkům, je vhodné začít u zdroje dodávek. Při výběru nového dodavatele, ať už výrobce, či skladovatele, je třeba provést hloubkovou kontrolu (due diligence) na dostatečné úrovni. Přestože hloubková kontrola se v různých odvětvích může lišit zaměřením i podrobností, lze si položit několik základních otázek:

  • Jedná se o autorizovaného/schváleného dodavatele produktu, o který máte zájem?
  • Je držitelem uznávaných certifikátů třetí strany, jako jsou AS 9100 nebo ISO 9001?
  • Důvěřujete jeho schopnosti poskytnout plnou dohledatelnost až ke zdroji veškerých materiálů?

Zde je úzká souvislost s článkem 8.4.3m normy AS 9100, který obsahuje požadavky na prokazování etických postupů a bezpečnosti produktů vzhledem k dodavatelům. Dobře známé události z minulosti nás naučily, že vědomá nepravdivá prezentace dílů je často výsledkem špatné organizační kultury, která upřednostňuje dodání produktu před jeho integritou.

Při vyhodnocování nového dodavatele je třeba zvážit, jak dodavatel vzdělává své zaměstnance v tématech, jako je bezpečnost produktů či padělky, a zda je v organizaci patrné uplatňování „spravedlivého posuzování“, v níž mohou zaměstnanci otevřeně upozorňovat na chyby a ozvat se proti porušování postupů.

Jak lze padělky rozpoznat?

Kontrola zdroje dodávek je pochopitelně první linií obrany proti padělkům, ale ke zvážení jsou rovněž specifické kontroly zaměřené na ověřování skutečně zakoupených produktů.

Zde ke slovu přichází důkladnost procesu přejímky zboží a schopnosti personálu pracujícího v této oblasti. Ještě před vybalením produktu si můžeme klást tyto otázky:

  • Vypadá obal originálně?
  • Zdají se průvodní dokumenty o shodě přijatelné?
  • Naznačuje něco, že byla použita korekční páska?
  • Lze ověřit, že výsledky uvedené v dokumentech o shodě (např. zpráva o hutní zkoušce) odpovídají kritériím kupujícího?

Poslední bod je zvlášť důležitý – a vyhodnocení platnosti dodavatelských zkušebních protokolů vyžaduje také článek 8.4.2 normy AS 9100.

Ve výše uvedeném příkladě pro hutní výrobky by byly důvodem k obavám jakékoli odchylky od Normy pro letecké materiály (AMS) ve výsledcích chemické analýzy uvedené ve zprávě o hutní zkoušce, zejména pokud byla s dodavatelem sjednána dodávka materiálu podle konkrétní normy AMS.

V kontextu výroby elektroniky je vhodné sledovat databáze zastaralých typů. Zjistíte-li, že díl má datum výroby v roce 2020, ale oficiálně byl zastaralý už v roce 2016, mělo by vás to rozhodně varovat!

U některých dílů považovaných za kriticky důležité, nebo u kterých hrozí padělání, pravděpodobně kontrola původu a vizuální inspekce stačit nebudou. Je poté povinností vaší organizace zajistit zevrubnější kontrolu a zavést režimy testování.

Jejich obsah se pochopitelně bude výrazně lišit podle daného produktu. Úroveň zkoušek a inspekcí se bude rovněž lišit podle toho, nakolik kritická je konečná aplikace daného dílu. Například u materiálů využívaných pro důležité komponenty motorů využívají některé organizace ruční spektrometry XRF, kterými ověřují dodávky kovů už při přejímce.

Dobrý systém řízení kvality, který uplatňuje přístup založený na míře rizik, vám pomůže rozhodnout o vhodném postupu v kontextu vašeho produktu či služby.

Ochrana širšího dodavatelského řetězce

Nakonec je třeba zohlednit také požadavek na zamezení padělaným dílům znovu se dostat do dodavatelského řetězce. Většina organizací se naštěstí do situace, kdy by se staly vlastníkem padělaných dílů, nikdy nedostane. Ale pokud ano, je velmi důležité zajistit kontrolu nad daným zbožím. Prosté vrácení zboží dodavateli představuje hrozbu pro dodavatelské řetězce v odvětví letectví, kosmonautiky a obrany obecně, protože může být prodáno jinému nic netušícímu odběrateli. Je tedy velmi důležité zajistit nahlášení takovýchto případů odpovídajícími komunikačními kanály.

Může být vhodné ověřit si místní předpisy pro hlášení takovýchto případů – například jak se v rámci postupů řízení neshodných produktů řeší uskladnění či zda je třeba hlásit padělané díly nezávislým regulačním subjektům.

Přečtěte si více o certifikaci AS 9100.

Buďme v kontaktu

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?