Skip content

Zgodność

Nasz system zarządzania jakością obejmuje politykę i cele grupy, i stanowi element całościowej strategii realizowania naszej wizji.

Stanowi ramę dla systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy i systemów biznesowych, określając skuteczne praktyki pracy i środki kontroli. System zarządzania grupą został poddany niezależnej certyfikacji ISO9001, ISO14001 i ISO 45001 przez BSI.

Organizacje należące do grupy posiadają również certyfikaty nadane przez Brytyjski Urząd Akredytacyjny (UKAS) i inne podobne jednostki krajowe na całym świecie, wymagane do prowadzenia działalności związanej ze świadczonymi usługami.

Organizacje należące do LRQA są uznawane na całym świecie przez rządy wielu krajów i posiadają również konkretne zezwolenia dla poszczególnych dyrektyw unijnych.

LRQA jest sygnatariuszem porozumienia UN Global Compact i z zaangażowaniem realizuje dziesięć zasad dotyczących praw człowieka, warunków pracy, ochrony środowiska i walki z korupcją, uważając je za krytyczne dla osiągnięcia długoterminowej wartości.

Dbamy, aby te zasady znajdowały odzwierciedlenie w naszej strategii biznesowej, bieżących działaniach, strukturze organizacyjnej, oraz w sferze wpływów i relacji z dostawcami. Kodeks etyczny LRQA i polityka informowania o nieprawidłowościach pomagają nam zapewnić zgodność z prawem, w tym z wymogiem bezwzględnej walki z niewolnictwem i przemytem osób (Ochrona przed współczesnym niewolnictwem) w obrębie naszej firmy bądź naszego łańcucha dostaw. Wszyscy nasi pracownicy i partnerzy są zobowiązani do przestrzegania naszej polityki walki z przekupstwem i korupcją.