Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Επιθεωρητής τρίτου μέρους στην περιβαλλοντική διαχείριση: Ανεβάστε τις γνώσεις σας στο επόμενο επίπεδο!

ISO 14001 Επιθεωρητής/Επικεφαλής Επιθεωρητής.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από


Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό

Διάρκεια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • είστε επιθεωρητής ποιότητας 2ου ή 3ου μέρους που επιθυμεί να αναπτύξει την υφιστάμενη εμπειρία του σε επιθεωρήσεις
 • θέλετε να επιθεωρείτε Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 14001
 • είστε Επιθεωρητής ή Διαχειριστής Συστήματος Περιβάλλοντος και επιθυμείτε να προσθέσετε στην αξιοπιστία σας ένα ευρέως αποδεκτό προσόν
 • επιθυμείτε να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις θεωρητικής εκπαίδευσης για πιστοποίηση επικεφαλής επιθεωρητή

Θα μάθετε...

 • τον σκοπό ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και τα επιχειρηματικά και κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν από τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης
 • το πλαίσιο του κύκλου βελτίωσης Plan-Do-Check-Act σε σχέση με το ISO 14001
 • τον συσχετισμό μεταξύ της ευθύνης της διοίκησης, του πλαισίου λειτουργίας του οργανισμού, του περιβαλλοντικού προγραμματισμού, της περιβαλλοντικής πολιτικής, της εφαρμογής της πολιτικής, του ελέγχου λειτουργίας, του ελέγχου της απόδοσης, της ανασκόπησης της διοίκησης και της συνεχούς βελτίωσης
 • βασικούς ορισμούς εννοιών που θα σας βοηθήσουν να ερμηνεύσετε και να επιθεωρήσετε τις απαιτήσεις του ISO 14001
 • τη διαφορά μεταξύ υποχρέωσης για εφαρμογή και συμμόρφωσης με το ISO 14001
 • να σχεδιάζετε και να διεξάγετε συνέντευξη με την ανώτατη διοίκηση
 • πώς να προγραμματίζετε, διενεργείτε και παρακολουθείτε μία επιθεώρηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης για να θεμελιώνετε τη συμμόρφωση (ή μη) με το ISO 14001 και σύμφωνα με το ISO 19011 (και το ISO 17021, όπου εφαρμόζεται)
 • να καταρτίζετε ένα πρόγραμμα επιτόπιας επιθεώρησης το οποίο να θεμελιώνει αποτελεσματικές διαδρομές ελέγχου (audit trails) μεταξύ των διεργασιών και μεταξύ των μελών μιας ομάδας επιθεώρησης
 • να προετοιμάζεστε διεξοδικά για μία επιθεώρηση και να δημιουργείτε καταλόγους ελέγχου (συμπεριλαμβανομένων και όσων βασίζονται σε διεργασίες)
 • τη συνεισφορά των επιθεωρήσεων συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης στην αποτελεσματικότητά του
 • ότι οι επιθεωρήσεις για την εφαρμογή μπορούν να βελτιώσουν τη σταθερότητα των συστημάτων διαχείρισης
 • τους ρόλους και τις ευθύνες ενός επιθεωρητή και επικεφαλής επιθεωρητή
 • να συγκεντρώνετε αντικειμενικά τεκμήρια μέσω της παρατήρησης, της συνέντευξης και της ανασκόπησης τεκμηρίωσης
 • να αναφέρετε με ακρίβεια τα ευρήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 14001, να καταγράφετε και να βαθμολογείτε τις εκθέσεις των μη συμμορφώσεων και να αξιολογείτε τις προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες

Θα χρειαστεί...

 • γνώση και κατανόηση του ISO 14001 και εμπειρία στις επιθεωρήσεις
 • ιδανικά να έχετε παρακολουθήσει το σεμινάριο ISO 14001 Κατανόηση και Ερμηνεία της LRQA
 • κατανόηση των βασικών σχετικά με το πώς λειτουργούν οι οργανισμοί και το ρόλο της ανώτατης διοίκησης
 • να έχετε καλή γνώση του ISO 14001 και να κατέχετε αρχές και έννοιες περιβαλλοντικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων:
 1. της έννοιας της βιώσιμης περιβαλλοντικής ανάπτυξης με την οποία ένας οργανισμός πρέπει να διασφαλίσει ότι οι ενέργειες του σήμερα δεν υποβαθμίζουν το περιβάλλον του αύριο,
 2. τον σκοπό μιας αρχικής αναθεώρησης ως βάση για τη θεμελίωση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης εκεί που δεν υπάρχει κάποιο σήμερα,
 3. αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών προκειμένου να θεμελιωθούν οι περιβαλλοντικές πλευρές που συσχετίζονται με τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας, τις μη φυσιολογικές συνθήκες όπως η εκκίνηση και η διακοπή λειτουργίας, και οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ατυχήματα,
 4. εκτιμήσεις των περιβαλλοντικών πλευρών σε σχέση με: εκπομπές στον αέρα, απελευθέρωση στο νερό και την ξηρά, χρήση πρώτων υλών, φυσικούς πόρους και ενέργεια, ενέργεια που εκπέμπεται και χάνεται (π.χ. θερμότητα, ακτινοβολία, κραδασμοί, ατμός και πεπιεσμένος αέρας, δημόσια όχληση όπως η ρύπανση φωτός, θόρυβος και οσμή),
 5. περιβαλλοντική νομοθεσία και πώς η συμμόρφωση με τη νομοθεσία αποτελεί μέρος ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης,
 6. τυπικές μεθόδους για αξιολόγηση των σημαντικών επιπτώσεων των προσδιορισμένων περιβαλλοντικών πλευρών και του τρόπου με τον οποίο η κατάταξή τους επηρεάζει τον επιχειρησιακό έλεγχο και τις προτεραιότητες για βελτίωση
 • να έχετε μελετήσει και ολοκληρώσει τις προεκπαιδευτικές σημειώσεις και ασκήσεις πριν παρευρεθείτε στο σεμινάριο (διάρκειας περίπου 2 ωρών)

Εκπαίδευση με την LRQA

Με την LRQA μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στη σταδιοδρομία σας και στην εφαρμογή βελτιώσεων στα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού σας. Έχοντας πολλές μεθόδους εκμάθησης για να επιλέξετε, τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να φθάσετε στο επόμενο επίπεδό σας. Βρείτε περισσότερα σεμινάρια εδώ.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

 • Σεμινάρια Επιθεωρητή/Επικεφαλής Επιθεωρητή Συστημάτων σύμφωνα με άλλα πρότυπα
 • Πρακτική Εκπαίδευση σε επιθεωρήσεις (διενέργεια πραγματικών επιθεωρήσεων στην εταιρεία σας υπό την επίβλεψη εισηγητή μας)
 • Δείτε τα σεμινάρια Επιχειρησιακής Βελτίωσης της LRQA

Ωράριο…

 • Τις πρώτες 4 ημέρες 09:00-18:00
 • Την πέμπτη ημέρα 09:00-15:00

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα ή επιθεωρητές που θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στο ISO 14001:2015 και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους σε επίπεδο επικεφαλής επιθεωρητή.

Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από


Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό

Διάρκεια

Προσαρμοσμένος

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που πρέπει να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε επιθεωρήσεις τρίτου μέρους ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησής σας

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;