Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Všeobecné obchodní podmínky pro školení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi objednateli kurzů a jejich poskytovatelem a jsou součástí každé smlouvy o účasti na vzdělávacím kurzu pořádaném poskytovatelem.

1. Vymezení pojmů

1. 1 Kurzem je seminář, kurz, školení či jiný typ veřejného prezenčního nebo kombinovaného vzdělávacího programu Poskytovatele.

1. 2 Objednatelem je osoba, která činí Objednávku účasti na Kurzu ve prospěch sebe či jiného Účastníka, a tím uzavírá závaznou smlouvu o účasti na Kurzu s Poskytovatelem.

1. 3 Objednávkou je závazná elektronická přihláška Účastníka na konkrétní Kurz.

1. 4 Poskytovatelem je společnost LRQA Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 14000, IČO: 11717025, zapsaného v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze.

1. 5 Účastníkem je fyzická osoba, která se Kurzu přímo účastní, shodná či odlišná od Objednatele.  

2. Objednávka Kurzu a uzavření smlouvy

2. 1 Objednatel odešle Objednávku prostřednictvím webové stránky https://www.lrqa.com/cs-cz/, čímž dochází k uzavření smlouvy o účasti na Kurzu mezi Objednatelem a Poskytovatelem.

2. 2 Odesláním Objednávky Objednatel stvrzuje správnost údajů zadaných před jejím odesláním pro účast na Kurzu a rovněž svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami Poskytovatele.

2. 3 Jednotlivé Objednávky jsou evidovány podle pořadí, v němž byly učiněny. Naplní-li se kapacita Kurzu, mají přednost Účastníci, kteří se na Kurz přihlásili dříve. O naplnění kapacity Kurzu bude Poskytovatel Účastníka neprodleně informovat, a to elektronicky, případně i telefonicky, uvede-li Účastník svůj telefonní kontakt do Objednávky.

2. 4 Poskytovatel formálně potvrdí Objednávku Objednateli bez zbytečného odkladu po jejím přijetí.

2. 5 Poskytovatel vyrozumí ty Objednatele, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný Kurz a nabídne jim náhradní termín, případně bezplatné zrušení Objednávky.

3. Změny v Objednávce

3.1 Objednatel má možnost jmenovat kdykoli před zahájením Kurzu bezplatně náhradního Účastníka, a to výlučně elektronicky.

3.2 Žádost o převedení Objednávky do náhradního termínu lze podat výlučně elektronicky nejpozději 14 dnů před začátkem Kurzu. Poskytovatel nabídne Objednateli Kurz shodného obsahu podle svých kapacitních možností a Účastník se musí náhradního termínu zúčastnit do šesti měsíců od data konání původního Kurzu. Pokud tak účastník neučiní, budou uplatněny storno podmínky dle článku 7 vůči Objednateli.

4. Místo pořádání kurzu a Ubytování

4.1 Místo pořádání kurzu je obsaženo v popisu konkrétního Kurzu na https://www.lrqa.com/cs-cz/skoleni/ spolu s termínem konání. Konkrétní adresa a organizační pokyny jsou Poskytovatelem zasílány Objednavateli elektronicky nejdříve 14 dní před konáním kurzu.

4.2 Ubytování není zahrnuto v ceně Kurzu. Poskytuje-li ubytovací zařízení v místě konání Kurzu slevu na ubytování pro Účastníky, Poskytovatel je bude informovat o možnosti a způsobu uplatnění slevy.

5. Podmínky Účasti Na Kurzu

5.1 Některé Kurzy nemusí být určeny pro poradce ani pro zaměstnance konkurenčních společností. Poruší-li Objednatel nebo Účastník související zákaz účasti takových osob, mohou být tyto Poskytovatelem z Kurzu vyloučeny bez nároku na vrácení ceny Kurzu, a to i kdykoli v průběhu trvání Kurzu.

5.2 Účastí na Kurzu Účastník souhlasí s tím, že bude respektovat tyto obchodní podmínky, pokyny lektora, bude se řídit jeho instrukcemi a zdrží se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit průběh Kurzu.

5.3 V průběhu Kurzu je bez výslovného souhlasu lektora zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či zvukově obrazové záznamy Kurzu. Jakékoliv pořízené záznamy je dále zakázáno jakýmkoliv způsobem šířit, zpřístupňovat či jinak poskytovat třetím osobám, a to úplatně i bezplatně.

5.4 Obsah Kurzu a materiály poskytované v rámci Kurzu jsou chráněny autorským právem Poskytovatele, případně autorským právem lektora nebo třetích osob. Materiály jsou určeny pouze pro osobní potřebu Účastníků. Obsah materiálů nesmí Účastníci měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu Poskytovatele.

6. Platební podmínky

6.1 Cena Kurzu se hradí dle popisu konkrétního Kurzu na https://www.lrqa.com/cs-cz/skoleni/, obvykle však po konání Kurzu. Cenu Kurzu lze uhradit kteroukoli dostupnou metodou.

6.2 Cena Kurzu již nezahrnuje DPH.

6.3 Daňový doklad bude vystaven v návaznosti na Poskytovatelem určený okamžik platby, obvykle po konání Kurzu.

7. Storno podmínky

7.1 Objednatel má možnost elektronicky s okamžitou účinností vypovědět smlouvu o účasti na Kurzu a zrušit tak účast Účastníka, a to nejpozději do půlnoci dne před datem jeho konání.

7.2 Vypoví-li Objednatel smlouvu nejpozději 14 dnů před konáním Kurzu, má Objednatel nárok na bezplatné stornování Objednávky a vrácení případně uhrazené ceny Kurzu.

7.3 Vypoví-li Objednatel smlouvu méně než 14 dnů před konáním Kurzu, má Poskytovatel nárok na zaplacení 80 % ceny Kurzu jako smluvní pokuty. Vypoví-li Objednatel smlouvu kdykoli během dne bezprostředně předcházejícího dni konáním Kurzu, má Poskytovatel nárok na zaplacení 100 % ceny Kurzu jako smluvní pokuty.

7.4 Nevypoví-li Objednatel smlouvu dle čl. 7.2 nebo 7.3 a Účastník se Kurzu z jakéhokoli důvodu nezúčastní, Objednatel uhradí 100 % ceny Kurzu jako smluvní pokutu.

8. Informace o změnách

8.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu místa či data konání Kurzu či změnu lektora, jakožto i učebních a přednáškových prostor. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo Kurz zrušit, zejména z organizačních a provozních důvodů. Objednatelé budou vždy včas elektronicky či telefonicky informování o všech výše uvedených změnách. Jestliže Poskytovatel Kurz neuskuteční a Objednatel cenu Kurzu již uhradil, Poskytovatel ji vrátí v plné výši.

8.2 Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoliv náklady, které Objednateli nebo Účastníkům vzniknou v souvislosti se zrušením Kurzu, změnou termínu Kurzu nebo změnou lektora Kurzu.

8.3 Poskytovatel není odpovědný za jakoukoliv újmu Objednatele nebo Účastníka vzniklou v důsledku zpoždění v poskytování služeb způsobeného zcela nebo zčásti Objednatelem nebo Účastníkem ani za újmu způsobenou zcela nebo zčásti v důsledku vzniku či existence překážky, kterou Poskytovatel nemůže rozumně ovládat [zejm. epidemie či pandemie včetně souvisejících karanténních opatření, živelné pohromy, požár, exploze, válka, stávka či občanské nepokoje, rozhodnutí orgánu veřejné moci (dále jen „překážka vyšší moci“)]. Poskytovatel není odpovědný za jakékoliv zpoždění v poskytování služeb v důsledku povinnosti jakéhokoliv zaměstnance Poskytovatele podstoupit karanténní opatření a Poskytovatel má právo požadovat po Objednateli náhradu nákladů lektora, jenž byl nucen podstoupit karanténní nebo obdobné opatření, a to nad rámec dohodnuté ceny služeb.

8.4 Nenaplní-li se minimální kapacita Kurzu do 14 dnů před konáním Kurzu, Poskytovatel jej může v daném termínu zrušit.

9. Garance konání kurzu

9.1 U vybraných Kurzů Poskytovatel za podmínek tohoto článku 9 zaručuje, že se Kurz označený na webových stránkách Poskytovatele jako garantovaný v daných termínech uskuteční. Informace o garanci konání Kurzu je uvedena v popisu Kurzu a článek 8 těchto obchodních podmínek se na něj neuplatní.

9.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo přesunout data konání garantovaných Kurzů z důvodů, které nemůže ovlivnit (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu nebo vody, náhlé onemocnění lektora).

10. Osvědčení o účasti a Certifikát o úspěšném absolvování

10.1 Poskytovatel informuje v anotaci Kurzu o způsobu jeho zakončení a o tom, zda je úspěšným Účastníkům vystaveno osvědčení o účasti na Kurzu nebo certifikát o úspěšném absolvování Kurzu.

10.2 Nárok na osvědčení o účasti má každý Účastník, který byl přítomen po celou dobu trvání Kurzu.

10.3 Certifikát o úspěšném absolvování Kurzu není vystaven automaticky a je podmíněn splněním závěrečné zkoušky a přítomností po celou dobu trvání Kurzu. Nesplní-li Účastník závěrečnou zkoušku, ale bude přítomen po celou dobu trvání Kurzu, vystaví Poskytovatel tomuto Účastníkovi pouze osvědčení o účasti na Kurzu.

11. Ostatní ustanovení

11.1 Znění obchodních podmínek může Poskytovatel kdykoli měnit či doplňovat. Práva a povinnosti Objednatelů a Účastníků se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

11.2 Zpracování osobních údajů Objednatele a Účastníka se řídí Prohlášením o ochraně soukromí, zveřejněným na webové stránce

11.3 Kontaktními údaji Poskytovatele jsou e-mailová adresa training.cz@lrqa.com pro elektronickou komunikaci a adresa sídla Poskytovatele pro doručování případných písemností, pro které není výše předepsána výlučně elektronická podoba.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 10. 2021. 

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?