Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Rasberries

Nová verze standardu IFS Food

IFS v říjnu 2020 zveřejnila novou verzi IFS Food 7, která je povinná od 1. července 2021 s možností dobrovolného posouzení dle této verze již od 1. března 2021. Nová verze standardu IFS Food se silným zaměřením na bezpečnost potravin, kvalitu procesů a produktů poskytuje dle vyjádření zástupců IFS jasnější představu o tom, co je očekáváno od auditorů při provádění IFS posouzení (dříve auditu). Požadavky mají nyní popisnější formu a nová struktura usnadňuje práci se standardem.

Hlavní změny v IFS Food verzi 7:

 • Větší zaměření na hodnocení na místě, méně na dokumentaci – posouzení v provozu nově zabírá cca polovinu času stráveného na místě (dříve se jednalo o jednu třetinu času).
 • Audit je nově pojmenován jako „posouzení“ pro zajištění souladu produktového a procesního přístupu IFS s ISO / IEC 17065. Jednotlivé typy posouzení jsou: počáteční posouzení, obnovovací posouzení, následné posouzení a rozšiřovací posouzení.
 • Celkový počet požadavků je snížen cca o 15%, byly zrušeny duplicitní požadavky, u některých dalších došlo k zestručnění. Verze 7 zahrnuje celkem 237 požadavků (proti 281 požadavkům verze 6.1).
 • Vylepšená struktura protokolu certifikace přizpůsobená potřebám uživatelů IFS.
 • Jasně strukturovaná zpráva z posouzení se standardizovanými oddíly.
 • Kontrolní seznam pro posouzení v souladu s nejnovějšími požadavky GFSI Benchmarking Requirements verze 2020.1, FSMA a předpisy EU.
 • Lépe definovaný systém hodnocení – mění se způsob hodnocení (včetně KO požadavků) i vypořádání odchylek. Podmínkou vystavení certifikátu je nově vypořádání odchylek hodnocených C a D, a to do 4 týdnů od posouzení. Přehledná tabulka viz níže.
 • Začlenění Food Safety Culture (kultura bezpečnosti potravin) do požadavků pro hodnocení. V předchozí verzi byla zahrnuta v oblasti týkajících se řízení a lidských zdrojů, nově je součástí politiky bezpečnosti potravin.
 • Každé třetí certifikační posouzení bude povinně neohlášené.
 • Platné GLN (Globální lokalizační číslo) bude povinné pro dodavatele z Evropského ekonomického prostoru (EEA) a Spojeného Království (bez GLN čísla nelze vydat certifikát).
 • Obdržení certifikátu: až po provedení náprav / nápravných opatření, kdy důkazy o nápravách a nápravných opatřeních musí být vyplněny a vráceny certifikační společnosti a ověřeny certifikační společností před udělením certifikace. Pozor: za důkaz opravy nestačí objednávka prací (doklad záměru opravy), je požadována faktura za provedenou práci + fotodokumentace „před“ a „po“. Časové okno pro provedení náprav / nápravných opatření je 4 týdny.
 • Minimální délka posouzení je ve verzi 7 stanovena na 2 dny.

 

Další změny:

Certifikačnímu orgánu je nutno (do 3 dnů) hlásit všechny změny, které mohou ovlivnit schopnost podniku splnit požadavky na certifikaci:

 • každou změnu názvu právního subjektu,
 • každou změnu lokality výrobního provozu,
 • každé zadržení výrobku,
 • každé zadržení výrobku nebo jeho stažení z trhu na základě úředního výnosu z důvodu bezpečnosti potravin nebo potravinového podvodu,
 • každá kontrola ze strany státních orgánů, která vede k oznámení nebo sankci ze strany těchto orgánů,
 • u návštěv státních orgánů: nutno uvést jméno autority, datum a čas poslední návštěvy (i v případě, že byla dříve než před 12 měsíci).

 

Outsourcované (externě zajištěné) procesy:

 • Částečně outsourcovaný proces: Výrobní krok nebo část výrobního procesu (včetně primárního balení a označování), který je prováděn mimo závod třetí stranou jménem výrobního závodu s certifikací IFS Food. To zahrnuje také procesy, které jsou částečně outsourcovány sesterskou společností ve stejné skupině společností. Na certifikátu bude věta:

“Besides own production, the company has partly outsourced processes.“

“Společnost má kromě vlastní výroby externě zajištěné procesy“.

 • Plně outsourcované produkty: Produkty, které jsou vyráběny, baleny a označeny pod vlastní značkou nebo značkou zákazníka jinou společností než posuzovanou.
 • Obchodované produkty: Výrobky vyráběné, balené a označené jiným jménem společnosti než společnost, která má certifikaci IFS Food, a které nejsou výrobky pod značkou zákazníka.
 • Na plně outsourcované produkty a obchodované produkty se nevztahuje IFS Food certifikace, ale na certifikátu musí být napsáno:

“The company has own broker activities which are/are not IFS Broker/other GFSI recognised standard certified”

“Společnost má vlastní zprostředkovatelské činnosti, které jsou / nejsou certifikovány dle IFS Broker / jiného standardu GFSI”

 • dále se musí outsourcované procesy dokumentovat v systému řízení bezpečnosti a kvality potravin a zajistit nad těmito procesy kontrolu,
 • musí být uzavřena písemná dohoda zahrnující externě zajišťované procesy,
 • společnost musí schválit dodavatele externě zajišťovaných procesů buď pomocí certifikace dle GFSI nebo formou auditu.

 

Další změny – pokračování:

 • je vyžadována analýza kořenových příčin pro případ ztráty kontroly v CCP (čl. 2.2.3.9) a pro zaznamenání a analyzování neshod a neshodných výrobků (čl. 5.11.1),
 • IFS Food standard nově zahrnuje i kvalitu: „food safety and quality management system“, systém bezpečnosti a kvality potravin,
 • zavádí se pojem „dokumentovaná informace“ (např. procedury), pojem záznamy zůstává,
 • analýza nebezpečí: nyní jsou nově uvedena radiologická nebezpečí,
 • odkazy na kroky analýzy nebezpečí podle Codex Alimentarius byly odstraněny,
 • kontrolní bod byl přejmenován na kontrolní opatření,
 • posíleny požadavky v oblasti primárního obalu: plán analýz má zahrnovat i obaly,
 • čištění a dezinfekce: Musí být k dispozici záznamy o monitorování čištění a dezinfekce,
 • monitoring škůdců:
  • na ochranu proti škůdcům musí být v podniku určena a vyškolena určitá osoba,
  • odpovědnost za nezbytná opatření zůstává v rámci podniku.
 • systém sledovatelnosti:
  • přidáno použití přepracovaného výrobku (reworku),
  • testování nejméně jednou ročně a při každé změně systému,
  • záznamy o testech musí ověřovat sledovatelnost v obou směrech,
  • sledovatelnost hotových výrobků musí být provedena max. v rámci čtyř (4) hodin,
  • výsledky testů, včetně časového rámce pro získání informací, se musí zaznamenat,
  • cíle časového rámce musí být definovány a být v souladu s požadavky zákazníka.
 • zabránění kontaminace cizími předměty - vyjmenovány některé zdroje:
  • kontaminanty z prostředí
  • oleje a úkapy ze strojního zařízení
  • částečky prachu
  • rizika kontaminace způsobené: vybavením a náčiním, potrubím, lávkami, plošinami, žebříky,
 • falšování potravin: odpovědná osoba (osoby) musí mít náležité specifické znalosti a plnou podporu vrcholového vedení společnosti,
 • obrana potravin:
  • došlo ke zjednodušení požadavků (několik požadavků odebráno),
  • nové požadavky: závazek vrcholového vedení a test účinnosti plánu obrany potravin a související kontrolní opatření se musí zahrnout do plánu interních auditů a inspekcí.
 • povinná pole (vyplňuje auditor): nově 72 polí, tj. 30 % požadavků musí mít ve zprávě popis.

 

Změna způsobu hodnocení:

Výsledek

Vysvětlení

Body

A

A označuje plný soulad a dokonalou implementaci požadavku

20 bodů

B

Bod pozornosti

B je bod pozornosti pozorovaný auditorem, což naznačuje dodržování předpisů bez významného negativního dopadu na výsledek. Záměrem je dát podniku signál ke sledování požadavku. Tímto způsobem se může společnost v budoucnu vyhnout odchylce nebo dokonce neshodě. Poznámka: Bod pozornosti není odchylkou, protože není vyžadována náprava ani nápravná opatření, a není zamýšleno doporučit konkrétní řešení nebo vylepšení.

15 bodů

C

Odchylka

C znamená, že část požadavku není implementována a že je nutné zlepšení.

5 bodů

D

Odchylka

D znamená, že implementace požadavku není dostatečná nebo vůbec neprobíhá, ale nemá žádný dopad na bezpečnost potravin v souvislosti s výrobky a službami.

- 20 bodů

Velká

Neshoda

Auditor může dát major pro všechny požadavky, které nejsou definovány jako KO. Označuje podstatné selhání, které se obvykle týká bezpečnosti výrobků nebo právních záležitostí, a má za následek odečtení 15% od celkového počtu bodů. Během následného hodnocení musí společnost ukázat, že provedla nápravná opatření. Teprve poté je možné udělit certifikát IFS na základní úrovni.

Velká neshoda odečte 15%

celkového možného  skóre

KO

Hodnocená za D

Požadavky na vyřazení (KO = Knockout requirements) jsou definovány v normě a lze je hodnotit pouze za A, C (odchylka) nebo D. Skóre D pro KO požadavek označuje nezavedení požadavku. Vede to k odečtení 50% z celkového počtu bodů. Konečné skóre nižší než 75% vede k neúspěšnému hodnocení. Certifikát IFS proto nebude udělen.

KO neshoda odečte 50%

celkového možného  skóre

Tento článek je pouze informativního charakteru a si neklade za cíl uvést všechny změny proti verzi 6.1, kterých je mnohem více. Pro plné znění standardu odkazuji na portál IFS, kde naleznete normativní dokumenty a průvodce v různých jazycích nebo se můžete obrátit na kontakty uvedené níže.

Změny pravidel pro certifikační společnosti nejsou v tomto článku zmíněny.

Změny proti verzi 6.1 jsou vyznačeny ve srovnávacím dokumentu a tento dokument je k dispozici na webových stránkách IFS (https://www.ifs-certification.com).

Přejete si získat více informací nebo požádat o zaslání nezávazné nabídky?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?