Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Бланка за уведомление на инцидент/изтегляне от пазара

Бланка за уведомление на инцидент/изтегляне от пазара

Инциденти и изтегляне на продукти от пазара следва да се докладват на наш уебсайт. За редица сертификационни стандарти, е задължително да се докладва тогава, когато Вашата организация предприема изтегляне на продукти от пазара.

Какво е инцидент?

Инцидентите (наричани също в някои стандарти „сериозни събития“) са обстоятелства, които оказват влияние върху Вашата система за управление на безопасността на храните и/или целостта на Вашата сертификация. Те включват заплахи за безопасността на храните поради природни или причинени от човека бедствия (например война, стачка, тероризъм, престъпност, наводнения, пожар, земетресение, злонамерено хакване на компютри, пандемия и др.). Инцидентите включват също съдебни производства, наказателни преследвания, значителни проблеми с местните власти (например санкция, издадена от орган по безопасността на храните) и др.

Във всички такива случаи трябва да докладвате чрез нашия уебсайт чрез връзката по-долу.

Моля, имайте предвид, че повечето стандарти определят срок, в рамките на който трябва да докладвате (например в рамките на 24 часа или в рамките на 3 календарни дни от откриването на инцидента). Ето защо, разгледайте добре стандартните изисквания на Вашата сертификация или се свържете с Вашия одитор.

 

Какво е изтегляне на продукт от пазара?

Изтеглянето на продукт от пазара е действие, извършено от Вашата организация, защото например е възникнала опасна ситуация при използване на вашите продукти.

Изтегляне от пазара е всяка мярка, насочена към връщане на опасен продукт, който вече е бил доставен или предоставен на потребителите от производителя или дистрибутора и/или всяка мярка, насочена към предотвратяване на разпространението, показването и предлагането на продукт извън спецификацията и/или на продукт, който може да бъде опасен за потребителя.

 

Защо и кога трябва да се докладва на LRQA за изтегляне от пазара?

За сертифицирани компании в хранително-вкусовата промишленост, съгласно различните стандарти за сертифициране, е задължително да докладват на сертифициращия орган за изтегляне на продукти от пазара, ако то е свързано с опасни за потребителите продукти. За стандарта IFS, това също е изискване в случай на изтегляне на продукт по нареждане на (местен) орган. В други индустрии също може да е задължително или желателно да се докладва на LRQA за изтегляне на продукт. Съобщете за изтеглянето на Вашия продукт възможно най-скоро, като вземете предвид изискванията на стандарта и правителствените агенции. Това не премахва законовото задължение да докладвате на публичните органи, което Вие имате като компания. Ако става въпрос за изтегляне на продукти от пазара, следващите звена във хранителната верига трябва да бъдат информирани от Вас.

Какво ще направи LRQA с вашия доклад за инцидент/изтегляне?

Въз основа на доклада, LRQA ще определи дали е необходимо да се направи допълнителна среща с вас за последващ одит. Следва да се проучи степента, до която изтеглянето е резултат от нефункциониране или непълно функциониране на сертифицираната система за управление. LRQA също така иска да определи дали изтеглянето от пазара е извършено въз основа на Вашите собствени процедури и че, мерките, които сте предприели, са били приложени ефективно.

Инцидентите, които оказват влияние върху безопасността на храните, ще бъдат разглеждани за всеки отделен случай и, когато е необходимо, ще бъдат наблюдавани чрез последващ одит.

Този формуляр се използва в международен план, така че, моля, попълнете го на английски език. Благодаря Ви!

Отидете директно до формуляра за уведомяване за изтегляне/инцидент

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?