Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

EU ETS

Verminder uw uitstoot van broeikasgassen.

Met verificatie op basis van de EU Emissie Handelsregeling (EU ETS) toont u uw onverminderde inzet voor koolstofarme emissies.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Wat is EU ETS?

De EU-ETS omvat de toewijzing en de handel in broeikasgasemissierechten (BKG-emissierechten) in de hele Europese Unie, met door elke lidstaat vastgestelde plafonds. De rechten worden vervolgens verdeeld over elke installatie die onder de regeling valt.


De in 2013 ingevoerde EU-ETS-fase 3 blijft van kracht tot 31 december 2020 en omvat geharmoniseerde toewijzingsmethoden, extra broeikasgassen en emissiebronnen. EU ETS-fase 3 heeft betrekking op Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de bewaking van en rapportage over de uitstoot van broeikasgassen. Voor fase 3 van de EU-ETS moet elke in aanmerking komende installatie een jaarlijks emissieverslag opstellen, dat tussen 28 februari en eind maart van elk jaar bij de desbetreffende regelgevende instantie moet worden ingediend (de termijn hangt af van de lidstaat waarin de installatie actief is). In het verslag worden de emissies van het voorgaande kalenderjaar geverifieerd; de emissierechten zijn gelijk aan de geverifieerde emissies die vervolgens worden ingeleverd.

EU ETS-fase 4 is van toepassing op de rapportagejaren 2021 tot 2030 en heeft betrekking op de uitvoeringsverordening (EU) 2018/2066 van de Commissie van 19 december 2018 inzake de bewaking van en rapportage over de uitstoot van broeikasgassen. De beginselen van EU ETS-fase 3 blijven voor de vierde periode dezelfde.

Wilt u meer informatie over EU ETS? Neem contact met ons op.

EU ETS3 Jaarlijkse Verificatie

De onafhankelijke EU ETS Jaarlijkse Verificatiedienst van LRQA voorziet in solide, reproduceerbare methodes voor het kwantificeren, bewaken en rapporteren van uw jaarlijkse BKG-uitstoot.

LRQA ondersteunt alle soorten installatiebedrijven die moeten voldoen aan de ETS fase 3 regelgeving van de EU, met inbegrip van ondernemingen in de chemische, glas-, metaal-, papier- en raffinage-industrie, alsmede ondernemingen die 20 mW of meer aan brandstof verbruiken.

In het kader van de EU-ETS 3 moeten producenten jaarlijks verslag uitbrengen over de uitstoot van broeikasgassen en dat rapport moet uiterlijk 31 maart van het volgende jaar door een geaccrediteerde instantie worden geverifieerd. Na verificatie dienen producenten uiterlijk op 30 april van dat jaar het corresponderende aantal emissierechten in te leveren.

EU ETS3 Baseline verificatie

De BDR-verificatiedienst van LRQA voor de EU-ETS helpt organisaties bij het verkrijgen van gratis toewijzingen van emissierechten en bij het voldoen aan de Europese FAR-verordening (Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/331 van de Commissie van 19 december 2018 inzake gratis toewijzingsregels) door middel van reproduceerbare mechanismen die de activiteitsgegevens voor elke subinstallatie kwantificeren, bewaken en rapporteren.

De emissierechten voor fase 4 waren aanvankelijk gebaseerd op basisgegevens (2014-2018) die tegen mei 2019 door een geaccrediteerd controleorgaan moesten worden geverifieerd. Deze gegevens moeten om de vijf jaar worden ingediend. Op grond van deze eis moeten exploitanten die bereid zijn gratis toewijzingen te verkrijgen, hun gratis toewijzing van emissierechten laten verifiëren door een geaccrediteerde instantie in dezelfde periode.

 

Verificatie van EU ETS-rapport van nieuwe gebruikers

Nieuwe gebruikers zijn operators die voor het eerst een broeikasgasvergunning hebben verkregen. Exploitanten die aanspraak willen maken op de kosteloze toewijzing van emissierechten, kunnen kiezen voor de indiening van gegevens met betrekking tot het eerste volledige kalenderjaar van exploitatie. Exploitanten die op grond van deze eis een aanvraag indienen, moeten hun gratis toewijzing van emissierechten laten verifiëren door een geaccrediteerde instantie.

Verificatie van het EU-ETS-toewijzingsniveau

De EU ETS ALR-verificatiedienst van LRQA helpt gevestigde organisaties om hun gratis toewijzingen van emissierechten aan te passen wanneer hun activiteitsniveaus van subinstallaties met + of - 15% veranderen ten opzichte van het referentieniveau van de activiteiten. Dit ALR moet eenmaal per jaar worden ingediend, uiterlijk op 31/03 (of eerder, afhankelijk van de nationale wetgeving van elke lidstaat) en moet worden geverifieerd door een geaccrediteerd verificatieorgaan met dezelfde periodiciteit. Gewoonlijk wordt de verificatie van het EU-ETS-ALR samen met de verificatie van het jaarlijkse emissieverslag van de EU ETS uitgevoerd, aangezien beide activiteiten jaarlijkse verplichtingen zijn.

Voordelen van EU ETS

Vertrouwen van stakeholders

Verificatie volgens EU-ETS bewijst dat uw organisatie de doelstellingen inzake broeikasgasemissies haalt.

Kosten verlagen

U kunt voordeel halen uit de verkoop van credits die uw organisatie niet meer nodig heeft.

Minimaliseer risico

Middels een gefaseerde verificatie, waarbij onvolkomenheden ten aanzien van de EU-ETS eisen worden geïdentificeerd, beperkt u het risico van non-compliance tot een minimum.

Hulp nodig met EU ETS?

Of uw organisatie nu nieuw is in de EU-ETS of is verhuisd van fase 3, de onafhankelijke externe verificatie van LRQA kan u helpen aan uw verplichte rapportagevereisten te voldoen. LRQA biedt jaarlijkse verificatie, BDR-verificatie, NER-verificatie, ALR-verificatie en gap-analyse.

Wij waren een van de eerste verificatie-instellingen die een accreditatie kregen voor EU ETS en onze tweefasige verificatie stelt ons in staat om uw risico op niet-naleving te minimaliseren en tegelijkertijd de verstoring van uw activiteiten te beperken.

Waarom zou u met ons samenwerken?

Technische expertise

De LRQA-controleurs zijn experts op het gebied van managementsystemen, kennen alle ins en outs van emissieverificatie en waarborgen een grondige audit van uw activiteiten.

Ongeëvenaarde ervaring

Wij controleren en beoordelen vooraanstaande klanten in afvalverwerking, nutsvoorziening, metaalindustrie, olie & gas, kernenergie en overheid. Uw organisatie plukt de vruchten van onze diepgaande kennis.

Onpartijdigheid

Wij handhaven onze objectiviteit door proactief belangenconflicten in alle LRQA-bedrijven te voorkomen, met inbegrip van consultancy en certificering van derden. Klik hier om meer te leren over onze accreditaties voor managementsystemen.

Wilt u meer informatie?

Insights

Artikelen en blogs

Hier delen LRQA-experts regelmatig hun research, inzichten en ervaringen.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?