Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

MJA3-MEE

Meerjaren afspraken Energie efficiëntie (MJA3/ MEE) en het Energie-akkoord.

Ruim 1.000 bedrijven uit 37 sectoren werken aan energiebesparing en CO2-reductie voor 2020. Dit doen zij in het kader van het convenant Meerjarenafspraken Energie efficiëntie (MJA3/MEE) en het Energieakkoord.

Neem contact met mij op

MJA3-MEE

Deelname aan de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE) brengt een aantal verplichtingen met zich mee. Die staan in de gesloten convenanten. Bedrijven gaan aan de slag met energiebesparing, energiemanagement, een energie-efficiëntieplan en monitoring van de resultaten. Brancheorganisaties maken een meerjarenplan voor de totale branche.

 

Energiemanagement verplicht in MJA3

MJA3-deelnemers zijn verplicht om binnen 3 jaar na toetreding te beschikken over een energiemanagementsysteem (EMS). De invoering daarvan helpt bedrijven om op een structurele manier hun MJA3-doelstellingen te realiseren. Bij het opstellen van de energie-efficiëntieplannen toetsen MJA3-deelnemers de kwaliteit van hun energiemanagementsysteem aan de hand van de 14 vragen van de Basischeck Energiezorg. Deze Basischeck maakt zichtbaar aan welke elementen van energiemanagement wordt voldaan, en aan welke niet.

Voor MEE-deelnemers geldt deze verplichting niet. Een energiemanagementsysteem kan echter ook MEE-deelnemers helpen bij het realiseren van hun doelstellingen.

Omdat MJA3 en MEE na 2020 aflopen en veel van deze bedrijven onder de EED verplichting gaan vallen is het noodzakelijk dat deze bedrijven in 2020 gaan zorgdragen voor het laten certificeren van hun management systeem conform ISO50001 wat een van de beste mogelijkheden is om aan de EED verplichtingen te voldoen. LRQA helpt u graag in dit traject.

Voorbeelden directiebeoordeling

De directie van uw organisatie moet het energiemanagementsysteem ieder jaar beoordelen. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat het systeem goed blijft werken. De directie stelt daarvoor een ‘directiebeoordeling’ (management review) op. Deze directiebeoordelingen moet u als bijlage in het e-MJV plaatsen.

Uit de directiebeoordeling moet duidelijk blijken dat uw directie actief met energiemanagement bezig is en dit ook in de toekomst zal blijven doen. Om de directie bij deze beoordeling te helpen zijn er 2 voorbeelden beschikbaar.

Energiemanagementsysteem (EMS) invoeren

Bedrijven zijn vrij in hun keuze voor een energiemanagementsysteem. Voor het optimaal invoeren zijn de publicaties 'Referentie Energiezorg' en 'Plan van aanpak invoering energiemanagement' opgesteld (zie downloads). De Referentie Energiezorg geeft uitgebreide informatie over wat een energiemanagementsysteem inhoudt, met voorbeelden. Het Plan van aanpak invoering energiemanagement is de volledige leidraad om per onderdeel energiemanagement bij een onderneming in te voeren.

Daarnaast is er het hulpmiddel van RVO :  Energiemanagement in 14 vragen. Hiermee kan het energiemanagementsysteem op elk van de 14 onderdelen uit de Basischeck Energiezorg verbeterd worden als eerste aanzet tot een volledige invoering van energiemanagement.

NL-BA Energymanagement system

Milieumanagement volgens de ISO 14001

Energiemanagement kan ook deel uitmaken van een breder milieumanagementsysteem om milieurisico's te beheersen en bedrijfsprocessen te verbeteren. ISO 14001 is een van de meest toegepaste systemen. Aanvullende normen uit de ‘ISO 14000-familie’ behandelen specifieke milieuonderwerpen zoals auditing, milieulabeling en levenscyclusanalyse.

Neem contact met mij op