Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

MJA3-MEE

Meerjaren afspraken Energie efficiëntie (MJA3/ MEE) en het Energie-akkoord.

Deelname aan één van de energieconvenanten (MJA3 of MEE) gaf tot nu toe op sommige punten een invulling van of een vrijstelling voor een wettelijke verplichting.

Uw convenant is afgelopen, wat nu?

Door het aflopen van de convenanten valt uw bedrijf of instelling vanaf 1 januari 2021 onder de geldende wettelijke verplichtingen. Het aflopen van de energieconvenanten heeft bijvoorbeeld per direct gevolgen voor bedrijven en instellingen die auditplichtig zijn op grond van de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED). Afhankelijk van uw situatie zijn voor uw bedrijf of instelling de onderstaande verplichtingen van toepassing. Tot nu toe gold een goedgekeurd Energie-efficiëntieplan (EEP) als vrijstelling voor de EED-auditverplichting. Deze vrijstelling is vervallen door het aflopen van het MJA3- en het MEE-convenant.

 

Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED)

Niet-mkb-ondernemingen moeten elke vier jaar een energie-audit indienen. Op de website van EED vindt u meer informatie over deze Europese verplichting en volgens welke criteria een onderneming audit plichtig is. Ook vindt u hier de alternatieve invullingen van de EED-auditverplichting, zoals bijvoorbeeld een ISO 50001-certificaat en een aantal keurmerken zoals de SCCM CO2 toevoeging aan uw ISO14001 certificaat. Uiterlijk 31 december 2020 moest deze audit zijn uitgevoerd en het auditverslag zijn ingediend.

 

Energiebesparingsplicht

Is uw bedrijf of instelling niet vergunning plichtig, maar valt het wel onder de energiebesparingsplicht op grond van het Activiteitenbesluit? Dan bent u verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. De energiebesparingsplicht geldt op dit moment ook als u deelneemt aan een van de convenanten. Per 1 januari 2021 veranderde dit niet. Uw bevoegd gezag kan wel contact met u opnemen om af stemmen hoe u vanaf 1 januari 2021 blijft voldoen aan deze plicht. Voor meer informatie, kijk op de website van RVO en de website van Infomil. Op dit moment wordt gewerkt aan een verbreding van de energiebesparingsplicht met CO2 echter van deze wijziging de inwerkingtreding nog niet bekend.

Informatieplicht energiebesparing

Valt uw bedrijf of instelling onder de Energiebesparingsplicht? Dan moet u sinds 2019 elke vier jaar rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Alle deelnemers aan MJA3 en MEE hadden hier in de eerste ronde in 2019 een vrijstelling voor. De volgende ronde voor het indienen van een rapportage onder de informatieplicht is in 2023. Daarom dient u uiterlijk in 2023 een rapportage voor de Informatieplicht op te stellen.

Energiebesparingseisen

Is uw bedrijf of instelling vergunning plichtig? Dan staan er mogelijk energiebesparingseisen in uw omgevingsvergunning. Deze eisen moet u naleven. De omgevingsvergunning gold ook toen u deelnam aan een van de convenanten. Per 1 januari 2021 is dit niet veranderd. Mogelijk dat bij een herziening van uw omgevingsvergunning na 1 januari 2021 het bevoegd gezag nieuwe of herziene energiebesparingseisen in de vergunning opneemt. Met de Wetchecker Energiebesparing bepaalt u welke van de bovenstaande verplichtingen gelden voor uw bedrijf of instelling én welke andere verplichtingen nog meer van toepassing zijn (onder andere energie labels).

ISO 50001

De meeste bedrijven dragen zorg voor de invulling van deze eisen door zich te laten certificeren van hun managementsysteem conform ISO 50001 wat een van de beste mogelijkheden is om aan de EED verplichtingen te voldoen. LRQA helpt u graag in dit traject.

Bedrijven zijn vrij in hun keuze voor een energiemanagementsysteem. Voor het optimaal invoeren zijn de publicaties 'Referentie Energiezorg' en 'Plan van aanpak invoering energiemanagement' opgesteld (zie downloads). De Referentie Energiezorg geeft uitgebreide informatie over wat een energiemanagementsysteem inhoudt, met voorbeelden. Het Plan van aanpak invoering energiemanagement is de volledige leidraad om per onderdeel energiemanagement bij een onderneming in te voeren. Daarnaast is er het hulpmiddel van RVO :  Energiemanagement in 14 vragen. Hiermee kan het energiemanagementsysteem op elk van de 14 onderdelen uit de Basischeck Energiezorg verbeterd worden als eerste aanzet tot een volledige invoering van energiemanagement.

ISO 14001 + SCCM CO2 aanvulling

Energiemanagement maakt ook deel uit van een breder opgezet milieumanagementsysteem om milieurisico's te beheersen en bedrijfsprocessen te verbeteren. ISO 14001 is een van de meest toegepaste systemen op milieu gebied op dit moment. Aanvullende normen uit de ‘ISO 14000-familie’ behandelen specifieke milieuonderwerpen zoals auditing, milieulabeling en levenscyclusanalyse. Maar voor de EED verplichtingen kunt u uw 14001 certificaat ook uitbreiden met modules van SCCM welke door RVO geaccepteerde methodes zijn om aan de eisen te voldoen.

Wij helpen u graag met de overwegingen om een keuze uit deze opties maken voor uw onderneming.

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?