Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

изградете доверие с официална квалификация

Водещ одитор на СУК ISO 9001:2015

CQI & IRCA certified training course number: 18007

Научете повече за това обучение
Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от


Вид на курса

 • Публичен
 • На място

Продължителност

Ще научите:

 • целта на СУК и принципите за управление на качеството на ISO 9000;
 • съществените дефиниции и термини, които ще ви помогнат да интерпретирате и одитирате спрямо изискванията на ISO 9001;
 • да анализирате клаузите на ISO 9001 и да посочвате примери за доказателства, които биха демонстрирали съответствие с тези изисквания;
 • ролите и отговорностите на одитора и водещия одитор;
 • да планирате и извършвате интервю с висшето ръководство и да оценявате политиката и целите по качеството на организацията;
 • как да подготвите план за одит на място, който да установи ефективни пътища на одит през процесите и между членовете на одитния екип;
 • как да одитирате процесите за съответствие и ефективност, включително всякакви специфични цели по качеството;
 • как да се подготвите добре за извършване на одит и да съставяте процесен чеклист;
 • как да събирате обективни доказателства чрез наблюдение, интервюиране и преглед на документация;
 • как да оценявате обективно доказателствата и коректно да идентифицирате съответствие и несъответствие с изискванията;
 • как да докладвате констатациите точно спрямо изискванията на ISO 9001, да съставяте и градирате доклади за несъответствия и да оценявате предложения за коригиращи действия;
 • как да свържете вашите констатации от одита с политиката и целите на организацията и да представите общата оценка на висшето ръководство.

Вие трябва да:

 • имате познания и разбиране на ISO 9001, в най-добрия случай да сте завършили курса за Запознаване и интерпретация на ISO 9001;
 • разбирате основните принципи на функциониране на организациите и ролята на висшето ръководство;
 • да имате добри познания по ISO 9001 и да разбирате принципите за управление на качеството и концепциите: цикъла Планиране-Извършване-Проверка-Действие (PDCA) ; взаимовръзките между управление на качеството и удовлетвореността на клиентите; използваните в сферата на качеството термини и 8-те принципа по качеството изложени в ISO 9000; процесния подход; моделът на процесно ориентираната система за управление на качеството; структурата и съдържанието на ISO 9001; 
 • отделите около 2 часа за подготовка по предварителните материали, които ще ви бъдат предоставени, преди участието ви в курса.

Обучение от LRQA

С LRQA вие може да се обучавате по начина, който работи за вас. Ние предлагаме набор от курсове в различен формат - от такива на място, до виртуална класна стая.

Следващи курсове:

 • Водещ одитор ISO 14001; ISO 45001;
 • Курсове за подобряване на бизнеса.

Продължителност на курса:

5 дни.

Сертифициран от CQI & IRCA курс

Този курс за обучение на LRQA отговаря на официалните изисквания за обучение, определени от CQI & IRCA.

Сертифицираното обучение от CQI и IRCA съответства на уникална рамка за компетентност, базирана на най-новите умения, необходими на работодателите. Като одобрен партньор за обучение, LRQA е щателно оценен, за да осигури най-високите стандарти

CQI & IRCA

За повече информация, моля, посетете уебсайта на  CQI & IRCA.

Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от


Вид на курса

 • Публичен
 • На място

Продължителност

Персонализиран

Работете с нашите лектори-експерти, за да разработите курс или програма за обучение, специфични за вашите точни изисквания. Свържете се с нашия екип за оферта.

На място

Ако търсите курс за четири или повече души, може да намерите нашия вариант за извършване на място за по-рентабилен. Свържете се с нас за оферта.

Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?