Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Richtlijn Maritieme Apparatuur

Richtlijn Maritieme Apparatuur

De meeste EG richtlijnen bepalen, dat producten het CE merkteken moeten voeren, maar producten die gecertificeerd zijn onder de Marine Equipment Directive dragen het "wheelmark".

Wat is de Marine Equipment Directive (MED – Richtlijn Maritieme Apparatuur)?

In de MED worden de prestatie- en teststandaarden uiteengezet, waaraan maritieme apparatuur aan boord van een EU-schip moet voldoen.

Vanaf 18 september 2016 is Richtlijn 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014, inzake maritieme apparatuur, en tot intrekking van Richtlijn 96/98/EG van de Raad, de enige geldende MED-richtlijn.

De belangrijkste wijzigingen die door Richtlijn 2014/90/EU zijn ingevoerd, komen verderop in deze info aan de orde. Zie de "Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen die zijn ingevoerd door Richtlijn 2014/90/EU" hieronder.

Wat valt onder de richtlijn?

De richtlijn heeft betrekking op soorten maritieme apparatuur die vallen onder de volgende Internationale Verdragen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO):

 • SOLAS 1974: Reddingsmiddelen/navigatieapparatuur/radioapparatuur
 • MARPOL 1973: Verontreiniging van de zee
 • COLREGS 1972: Voorkomen van aanvaringen

In de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/773 van de Commissie – op 30 mei 2018 gepubliceerd in het  Publicatieblad van de Europese Unie – vindt u ontwerp-, bouw- en prestatie-eisen en teststandaarden voor maritieme apparatuur.

Deze Richtlijn werd van kracht op 19 juni 2018 en trad onmiddellijk in werking.

Wat wij te bieden hebben

Alle fabrikanten die apparatuur produceren die moet voldoen aan de MED, dienen een Notified Body (een erkende instantie zoals LRQA*) in te schakelen om producten te toetsen aan de MED.

*Alle activiteiten van de Notified Body worden uitgevoerd onder de accreditatie van LRQA Verification.

Wij bieden certificering aan voor het EG Type Onderzoek (module B), Unit Verificatie (module G), Product Verificatie (module F) en de productie-controle fase (module D of E) van de volgende apparatuur-categorieën:

 • Reddingsmiddelen
 • Apparatuur tegen verontreiniging van de zee
 • Brandbeveiligingsapparatuur
 • Navigatieapparatuur
 • Vereiste apparatuur volgens COLREG 72
 • Apparatuur volgens SOLAS II-1

Onze aanvraagprocedure verloopt snel en simpel – om te beginnen vult u de aanvraagchecklist ,in, waarna u die indient bij het LRQA Local Office.

Meer daarover leest u in de handleidingen die u kunt downloaden in de link.

U leest meer over de LRQA Type Goedkeuringsprocedures als u onze LRQA TA 14 downloadt.

EC/US Mutual Recognition Agreement – De Europese Gemeenschap (EG) en de Verenigde Staten (VS) sloten een overeenkomst inzake wederzijdse erkenning (OWE) inzake uitrusting van zeeschepen. Krachtens deze overeenkomst wordt bepaalde apparatuur die gecertificeerd is als zijnde conform de MED, zoals tot op heden aangepast, geaccepteerd voor verkoop in de VS zonder dat aanvullende tests of certificeringen nodig zijn, en vice-versa.

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen die bij Richtlijn 2014/90/EU zijn doorgevoerd.

Draagwijdte van de Richtlijn: Ook van toepassing op de aan boord geplaatste apparatuur.

Standaarden voor maritieme apparatuur: In aanvulling op de lijst van bestaande organisaties die teststandaarden bepalen, is het volgende toegevoegd:

 • de International Telecommunication Union (ITU),
 • de regelgevende instanties die erkend zijn in de overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning waarbij de Union partij is, en
 • de Europese Commissie.

Een gedegen analyse en assessment van de risico's: De technische documentatie omvat een gedegen analyse en assessment van de risico('s).

Wheelmark: Wheelmark, gevolgd door het identificatienummer van de erkende instantie, die bij de productiecontrole is betrokken, en het jaar waarin de markering is aangebracht.

Electronische Tag: Toevoeging van de optie om apparatuur te markeren met een elektronisch label, naast of in plaats van de Wheelmark.

Verplichting economische partijen: Introductie van definities en verantwoordelijkheden van economische partijen (fabrikant, bevoegde vertegenwoordiger, importeur en distributeur). Fabrikanten die niet in de EU zijn gevestigd, moeten via een schriftelijke volmacht een bevoegde vertegenwoordiger binnen de EU aanwijzen.

Bevoegde vertegenwoordiger: Moet door een fabrikant worden aangesteld, die op het grondgebied van ten minste één lidstaat geen vestiging heeft.

De Declaration of Conformity (conformiteitsverklaring) moet:

 • duidelijk maken dat zij voldoet aan de eisen van Richtlijn 2014/90/EU;
 • het model volgen in bijlage III van Besluit nr. 768/2008/EG;
 • de in de relevante modules gespecificeerde aspecten bevatten, zoals vastgesteld in Richtlijn 2014/90/EU;
 • voortdurend worden geactualiseerd;
 • aan het schip worden verstrekt en aan boord worden gehouden totdat de apparatuur is verwijderd
 • worden verstrekt aan de erkende instantie of aan de instanties die de relevante conformiteit assessment-procedures hebben uitgevoerd.
 • door de fabrikant zijn/worden vertaald in de door de vlagvoerende lidstaat vereiste taal/talen, waarbij de in de sector zeevervoer gebruikelijke terminologie wordt gehanteerd.

Bijlage A: Bijlage A: Vervangen door Bijlage bij Verordening (EU) nr. 2018/773.

Nu ook mogelijk: Remote Inspection

Remote inspection is een inspectie op afstand door gebruik van slimme camera’s, mobiele technologie of drones. Op deze manier kunnen wij op afstand gebruik maken van dezelfde technische expertise in onze inspecties. Dit zorgt voor een veilige én efficiënte werksituatie. We begeleiden u op een afstand door het proces en livestreamen de inspectie voor alle relevante partijen binnen de organisatie.  Ter ondersteuning hebben wij een app ontwikkelt die gratis gedownload kan worden. Wanneer en waar u ons ook nodig heeft.

Waarom kiezen voor LRQA?

1. LRQA heeft ruime ervaring met de MED en was zelfs één van de eerste instanties, die werd erkend in het kader van de oorspronkelijke Marine Equipment Directive (96/98/EG – Richtlijn inzake Maritieme Apparatuur), die bijna 20 jaar geleden van kracht werd.

2. Wij verlenen one-stop-shop service, vanaf de eerste aanvraag tot en met de afgifte van certificaat/certificaten.

3. Onze experts helpen u bij elke stap in het certificeringsproces. Onder meer door:

•beoordeling van een technisch constructiedossier

•assessment van een kwaliteitscontrolesysteem

•controleren en testen van productmonsters

4. Producten die door LRQA zijn gecertificeerd als zijnde conform de Marine Equipment Directive 2014/90/EU worden door alle Europese en de meeste niet-Europese vlagstaten aanvaard.

5. Dankzij onze mondiale reikwijdte kunnen wij een beroep doen op lokale auditoren, die uw branche en bedrijfscultuur door en door kennen.

Vergelijkingstabellen

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Insights

Artikelen en blogs

Hier delen LRQA-experts regelmatig hun research, inzichten en ervaringen.

Op zoek naar een dienst of oplossing op maat?

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?