Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Trainingen en events

Algemene voorwaarden LRQA Trainingen en Evenementen

Aanmelden
Alle aanmeldingen dienen schriftelijk te gebeuren via de website. Na ontvangst van uw aanmelding zijn onze voorwaarden van toepassing. U ontvangt van ons altijd een digitale bevestiging van uw aanmelding.

Inbegrepen bij onze cursussen
Bij al onze open inschrijvingen voor trainingen zijn inbegrepen, tenzij expliciet anders vermeld: cursusmateriaal, kosten voor cursusaccommodatie, eten en drinken gedurende de cursusdag en het certificaat of bewijs van deelname. Bij speciale events zijn uiteraard de kosten voor de accommodatie en eten en drinken gedurende de dag inbegrepen.

Niet inbegrepen bij onze cursussen
Kosten voor overnachtingen, diner, gebruik van consumpties buiten de cursus om en
eventueel te betalen parkeergeld op onze cursuslocaties.

Aansprakelijkheid en Zorgvuldigheid
Zowel onze website als ons cursusmateriaal wordt met grote zorg samengesteld en zorgvuldig gecontroleerd. Voor onvolkomenheden of tussentijdse aanpassingen accepteren wij geen aansprakelijkheid.

Reserveren
Reserveren door middel van een voorlopige boeking is mogelijk, echter een reservering dient binnen 5 werkdagen schriftelijk te worden bevestigd (na 5 werkdagen vervalt de reservering automatisch).

Prijzen open inschrijvingen en incompany trainingen
De prijzen voor de open inschrijvingen staan vermeld bij de betreffende cursus of bij het evenement. In een aantal gevallen geldt dat de prijs op aanvraag wordt afgegeven. Al onze prijzen zijn exclusief BTW. LRQA Nederland (LRQA Nederland) behoudt zich het recht voor om haar cursusprijzen voor open inschrijvingen per 1 januari van elk jaar te verhogen. Mocht dit van toepassing zijn op een cursus waarvoor u zich inschrijft, dan zullen wij u hierover direct informeren.

Meerdere deelnemers bij trainingen
Indien u voornemens bent meerdere cursisten hetzelfde trainingstraject te laten doorlopen is het raadzaam voorafgaand aan de inschrijving contact met ons op te nemen. Afhankelijk van uw wensen en het aantal deelnemers kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een korting op de cursusprijs of dat een in-huis training beter aansluit bij uw opleidingsbehoeften.

Overnachtingen
Op verzoek regelt LRQA voor u hotelaccommodatie in het hotel waar de
training verzorgd wordt. Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor een eventuele
annulering als u alsnog niet wenst te blijven overnachten. Bij het uitchecken voldoet u
zelf de factuur voor uw verblijf en eventueel gebruik van restaurant en (mini)bar. Indien
er geen plaats is in het betreffende hotel dan dient u zelf zorg te dragen voor een
reservering in een ander hotel.

Auteursrechten
Het auteursrecht op de door LRQA Nederland uitgegeven brochures &
cursusmateriaal berust bij LRQA Nederland BV, tenzij een andere
auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van LRQA Nederland BV zullen door de
opdrachtgever / cursusdeelnemers geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig
materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
Gevoelige bedrijfsinformatie die in het kader van in-huis trainingen onderdeel zijn van
trainingscases en voorbeelden zal door LRQA Nederland BV niet worden
gebruikt in andere trainingen.

Wetgeving
Trainingsovereenkomsten zullen in alle opzichten worden opgesteld en geldig zijn als een overeenkomst onder Nederlands recht en de opstelling en geldigheid wordt bepaald door de Nederlandse wet. 

Facturerings- en betalingsvoorwaarden
Facturering vindt normaal gesproken achteraf plaats. 
Alle betalingen dienen in euro's te worden voldaan en binnen 30 dagen na factuurdatum aan LRQA Nederland worden overgemaakt conform de voorwaarden van LRQA Nederland BV. Lloyd's Register Nederland BV behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan de training te factureren.

Annuleringsvoorwaarden trainingen
U kunt deelname aan een cursus of training uitsluitend schriftelijk annuleren / verplaatsen. Tot 21 dagen voor aanvang van de cursus of training brengen wij € 45,00 administratiekosten in rekening.
Bij annulering / verplaatsing binnen 21 dagen voor aanvang van de cursus bent u het
volledige cursusbedrag verschuldigd. Indien u binnen één jaar alsnog deelneemt aan de
betreffende cursus dan krijgt u 50% korting.

Annulering door LRQA
LRQA Nederland BV heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel een door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren. In deze gevallen heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling. 

Vervanging deelnemers bij trainingen
Het is altijd mogelijk aangemelde deelnemers te vervangen door andere personen, ook na de annulerings- /verplaatsingstermijn. Annulering / verplaatsing dient altijd schriftelijk te geschieden.

Overige voorwaarden
Indien de klant schade lijdt of kosten maakt waarvan bewezen wordt dat ze zijn veroorzaakt door nalatigheid, verzuim of een fout van LRQA, is Lloyd's Register slechts aansprakelijk voor bewezen schade tot maximaal de vergoeding die door LRQA in rekening is gebracht.

 

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?