Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

VIPP GGZ Toetsingen.

VIPP GGZ Toetsingen

De GGZ zet in op waarde gedreven zorg; dit betekent dat behandelingen zoveel mogelijk waarde toevoegen voor de patiënt. Het programma VIPP GGZ draagt bij aan de invulling van deze visie.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

VIPP GGZ

In het ‘Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3’ is opgenomen dat GGZ instellingen in aanmerking kunnen komen voor subsidie. VIPP GGZ is het subsidieprogramma voor instellingen die ZVW-zorg leveren en wordt ingezet om een impuls te geven aan de digitalisering in de GGZ, om de zorg nog veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken. Deze regeling gaat over het stimuleren van eHealth, het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens en het vergroten van de medicatieveiligheid. Met deze regeling wordt een bijdrage geleverd aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces.

Specifiek ontworpen voor organisaties in de industrie, stelt certificering u in staat aan te tonen dat u zich engageert om te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van klanten en belanghebbenden door middel van een focus op kwaliteit en voortdurende verbetering.

 

De GGZ zet in op waarde gedreven zorg; dit betekent dat behandelingen zoveel mogelijk waarde toevoegen voor de patiënt. Het programma VIPP GGZ draagt bij aan de invulling van deze visie. De focus ligt op de implementatie en gebruik van bestaande toepassingen en standaarden. De regeling bestaat uit een aantal modules:

·       Patiënt & Informatie: het doel van deze module is dat patiënten de beschikking krijgen over informatie uit hun eigen dossier conform een afgesproken standaard (zorginformatiebouwstenen).

·       Patiënt & Medicatie: het doel van deze module is de medicatieveiligheid te vergroten en te ondersteunen, door het digitaal aanbieden van de voorgeschreven medicatie als vooraankondiging en/of recept, het aanbieden van een actueel medicatieoverzicht aan de patiënt, en het verifiëren van actuele medicatie voorafgaand aan het voorschrijven van medicatie.

·       Patiënt & eHealth: het doel van deze module is de inzet van eHealth te stimuleren en de uitkomsten van de eHealth modules te tonen in het elektronisch patiëntendossier.


Een GGZ instelling kan tussen 1 november 2018 en 1 augustus 2021 een eindtoets (VIPP-assessment) inplannen. De toets voor een module wordt uiterlijk aangevraagd op de dag waarop de betreffende module gerealiseerd moet zijn (1 februari 2021). De toetsing vindt plaats over data van een periode voor 1 februari 2021. Met de toets wordt aan het einde van de toetsingsperiode vastgesteld of aan de voorwaarden van de subsidieregeling is voldaan.

Doel van deze regeling is dat ook GGZ-instellingen op korte termijn een digitaliseringslag maken om de zorg nog veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken. Dit houdt in dat GGZ-instellingen in 2021 op een gestandaardiseerde en veilige manier medische informatie digitaal kunnen uitwisselen met de patiënt.

VIPP Toetsing

De VIPP-audit biedt een grondig inzicht in de sterke en zwakke punten van het systeem in uw organisatie. Het is een omvattend bezoek om de implementatie en effectiviteit van het VIPP-toetsingskader op uw instelling te evalueren. In opdracht van de GGZ-instelling beoordeelt de IT-auditor, onafhankelijk deskundige, of de desbetreffende GGZ-instelling heeft voldaan aan de doelstellingen van het VIPP- programma en rapporteert hierover aan de GGZ instelling. Als tijdens de VIPP-audit wordt vastgesteld dat nog niet wordt voldaan aan de VIPP-eisen, wordt de mogelijkheid geboden om binnen de gestelde onderzoeksperiode herstelwerkzaamheden uit te voeren. De audit resulteert in een gewaarmerkte beoordelingsmatrix waar de mate waarin de GGZ-instelling heeft voldaan aan de gestelde eisen in wordt opgenomen.

 

De VIPP-audit voor een module wordt uiterlijk aangevraagd op de dag waarop de betreffende module gerealiseerd moet zijn. Verder kan de VIPP-audit in één keer worden aangevraagd voor één of meerdere modules mits deze binnen de tijdslijn van de modules vallen.

GAP-analyse VIPP assessment

Tijdens de GAP-analyse wordt in detail onderzocht in welke mate het Elektronisch Patiënt Dossier (EPD) systeem van uw organisatie voldoet aan de VIPP GGZ-eisen. Aan de hand van het opgestelde toetsingskader beoordeelt onze auditor of het betreffende EPD-systeem heeft voldaan aan de doelstellingen van het VIPP-programma en rapporteert hierover aan de EPD-leverancier.

Met behulp van deze analyse kan worden vastgesteld in hoeverre uw systeem voldoet aan de eisen van het VIPP-toetsingskader. Een GAP-analyse is gericht op het gedocumenteerde systeem en de implementatie van het systeem. De analyse is een hulpmiddel om de zwakke punten in het systeem te identificeren. Hiernaast helpt de analyse een realistische schatting te maken om de gaten te dichten en problemen op te lossen, inclusief tijdschema’s. Onze auditor brengt verslag uit over de hiaten in uw systeem en bepaalt de vervolgstappen samen met u. Belangrijk hierbij is dat de GAP–analyse een moment opname is op de toetsing tegen de beoordelingsmatrix VIPP GGZ en geen coaching en advies bevat.

Onderstaand overzicht geeft per module de gestelde eisen van criteria van toetsing aan:

Programma

VIPP-Assessment

Auditaanvraag

Afgeronde Audit VWS*

Patiënt & Informatie

Module A1

Tussen 1 november 2018

1 augustus 2021

 

Module A2

Tussen 1 november 2018

1 augustus 2021

Patiënt & medicatie

Module B1

Tussen 1 november 2018

1 augustus 2021

 

Module B2

Tussen 1 november 2018

1 augustus 2021

Patiënt & eHealth

Module C1

Tussen 1 november 2018

1 augustus 2021

 

Module C2

Tussen 1 november 2018

1 augustus 2021

De GGZ-instelling kan die module aanvragen die past bij het vertrekpunt van de instelling. Op deze manier wordt GGZ-breed een impuls gegeven en kan iedere instelling een stap maken. Het VIPP fase 3-programma bevat drie hoofdonderdelen:

 • Onderdeel A: patiënt en verbeterde informatie-uitwisseling;
 • Onderdeel B: medicatie-informatie;
 • Onderdeel C: beter gebruik van eHealth.

Afhankelijk van de soort en de grootte van de GGZ-instelling kan de omvang van de benodigde activiteiten en de daarbij redelijkerwijs te maken kosten verschillen.

Hierbij zijn drie programma’s geformuleerd met de volgende (hoofd) doelstellingen:

Patiënt & informatie (Module A1 & A2)

Dit onderdeel heeft tot doel dat de medische gegevens van patiënten digitaal en gestandaardiseerd worden vastgelegd en beschikbaar worden gesteld voor patiënt en zorgprofessional. Het is van belang dat de patiënt op gestandaardiseerde wijze de beschikking heeft over zijn eigen dossiergegevens, zodat hij deze gegevens in zijn eigen PGO kan gebruiken. Hiertoe dienen de gegevens aan standaarden te voldoen om bijvoorbeeld uit het dossier van de GGZ-instelling naar de bewuste patiënt ontsloten te kunnen worden en dient de zorgaanbieder gegevens uit haar ICT-systeem conform het MedMij afsprakenstelsel te kunnen ontsluiten naar PGO’s en het eventuele eigen patiëntenportaal.

Module A1 Activiteiten die ertoe leiden dat de GGZ-instelling uiterlijk per 1 februari 2021 een gegevens-set over de behandeling aan PGO’s van patiënten kan aanbieden en eventueel ook via een patiënten-portaal.

Module A2 Activiteiten die ertoe leiden dat de GGZ-instelling uiterlijk per 1 februari 2021 een gegevens-set over de behandeling aan PGO’s van patiënten kan aanbieden en eventueel ook via een patiënten-portaal.

A2 differentieert van A1 door een groter bereik onder de patiëntenpopulatie en een grotere gestandaardiseerde gegevensset (ZIB’s).

 • Het aantal patiënten dat in een periode van 30 dagen contact heeft gehad met de zorginstelling in het kader van de SGGZ of BGGZ.

Het aantal unieke patiënten wat daadwerkelijk ingelogd heeft in het patiënten portaal en/of gegevens heeft opgevraagd om te uploaden naar een PGO in een periode van 30 dagen.

Patiënt & medicatie (Module B1 & B2)

Module B1 Activiteiten die ertoe leiden dat de GGZ-instelling uiterlijk per 1 februari 2021 medicatievoorschriften digitaal aan kan bieden als vooraankondiging en / of elektronisch recept.

Module B2 Activiteiten die ertoe leiden dat de GGZ-instelling uiterlijk per 1 februari 2021 gestandaardiseerd digitaal een actueel overzicht van medicatie kan raadplegen als onderdeel van het medicatieproces en daar medicatieverificatie op uitvoert en ditzelfde overzicht aan de patiënt kan verstrekken bij ontslag.

De doelen van dit onderdeel zijn dat er bij het voorschrijven van medicatie eerst of gelijktijdig medicatieverificatie plaatsvindt, medicatiebewaking door de inzet van het EVS, het gestandaardiseerd digitaal versturen van een medicatievoorschrift naar de apotheek en het aanbieden van een actueel medicatieoverzicht aan de patiënt bij ontslag uit de GGZ-instelling.

 • Aantal ambulante patiënten (incl. spoed) die in een periode van 30 dagen zorgcontact hebben gehad;
 • Aantal ambulante patiënten (incl. spoed), waarvan een actueel overzicht van medicatie of verstrekking informatie opgevraagd mag worden binnen de instelling, die in een periode van 30 dagen zorgcontact hebben gehad;
 • Aantal klinische patiënten die in een periode van 30 dagen opgenomen zijn;
 • Percentage patiënten dat toestemming heeft gegeven voor het opvragen van medicatie (opt-in), (dit kan door de IT-auditor worden nagegaan bij VZVZ);
 • Aantal klinische patiënten, waarvan een actueel overzicht van de medicatie of verstrekkingsinformatie opgevraagd is, die in een periode van 30 dagen opgenomen zijn geweest;
 • Aantal klinische patiënten dat in een periode van 30 dagen ontslagen is uit de instelling;
 • Aantal klinische patiënten dat in een periode van 30 dagen ontslagen is uit de instelling en ontslagmedicatie kreeg voorgeschreven;
 • Aantal ambulante patiënten (incl. spoed) waarbij verstrekkingsinformatie dan wel een compleet actueel overzicht van medicatie is geraadpleegd door de zorgverlener in een periode van 30 dagen;
 • Aantal klinische patiënten waarbij verstrekkingsinformatie dan wel een compleet actueel overzicht van medicatie is geraadpleegd door de zorgverlener in een periode van 30 dagen;
 • Aantal voorgeschreven receptregels (elektronisch+ niet elektronisch) in de instelling in een periode van 30 dagen;

Aantal elektronisch voorgeschreven receptregels die elektronisch zijn verstuurd.

Patiënt & eHealth (Module C1 & C2)

Het doel van dit onderdeel is om de inzet van eHealth binnen de GGZ te vergroten en de gegevensuitwisseling tussen eHealth modules en het EPD van de instelling te realiseren. De GGZ kampt met wachtlijsten. Een manier om bij te dragen aan de oplossing voor dit probleem is het inzetten van eHealth modules. Een eHealth module kan tijdens de behandeling worden ingezet zodat het aantal face-to-face contacten met de hulpverlener omlaag kan, wat leidt tot meer efficiëntie in de behandeling en minder belasting bij behandelaren.

Module C1 Activiteiten die ertoe leiden dat GGZ-instellingen op 1 februari 2021 meer gebruik maken van eHealth modules als onderdeel van de behandeling.

Module C2 Activiteiten die ertoe leiden dat GGZ-instellingen op 1 februari 2021 meer gebruik maken van eHealth modules als onderdeel van de behandeling en activiteiten die ertoe leiden dat op 1 februari 2021 gegevens die worden verzameld met eHealth modules getoond kunnen worden in het EPD.      

 • Het aantal patiënten dat aantoonbaar gebruik heeft gemaakt van een eHealth module tijdens de behandeling in een periode van 90 dagen;
 • Het aantal patiënten dat een behandelcontact heeft gehad in het kader van de BGGZ of SGGZ in een periode van 90 dagen;

Aantal patiënten dat in de doelgroep (de patiënten waarbij de eHealth module binnen de behandeling worden ingezet) van de eHealth modules valt, waarvan de gegevens in het EPD getoond kunnen worden en die in de afgelopen 90 dagen een behandelcontact heeft gehad in het kader van de BGGZ of SGGZ.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?